TautasForums.lv kārtības noteikumi

1. TautasForums.lv administrācija – interneta vietnes veidotāji ar portāla administrēšanas tiesībām – neatbild par pārējo TautasForums.lv veidotāju pievienotajiem komentāriem.

2. Ar ikvienu savu komentāru Tu piedalies TautasForums.lv veidošanā, tālab, pirms tā pievienošanas, vēlreiz pārdomā, vai Tavs komentārs patiešām palielinās portāla vērtību. Lai Tavs un ikviena TautasForums.lv lietotāja/veidotāja dārgais laiks tiktu izmantots, cik iespējams, lietderīgi:
2.1. Komentārus izsaki saistībā ar attiecīgo ziņu un/vai iepriekš izteiktajiem komentāriem.
2.2. Centies iekļaut šāda veida ziņas: papildus informāciju (ar atsaucēm uz ziņu avotiem, vēlams ar īsu anotāciju), atbilstošus jautājumus, argumentus, risinājumus.
2.3. Kritizē pamatojot, norādot uz kļūdu un/vai izsakot priekšlikumu.

TautasForums.lv administrācija patur tiesības dzēst komentārus, ja to autori neņem vērā augstāk minētos ieteikumus – jo īpaši tad, ja tie netiek ievēroti arī pēc tam, kad aizrādījumus vairākkārt izteikuši portāla lietotāji/veidotāji.


3.
TautasForums.lv vienīgā pamatvaloda šobrīd ir latviešu valoda, tādēļ, rakstot latviski, centies lietot pareizu latviešu valodu.


4.
TautasForums.lv administrācija atbalsta ‘vārda brīvību’, ja tā ir saskaņā ar kārtības noteikumiem:
4.1. Nekurini naidu, izpaudies radoši un vairo saprātīgo! Aizliegts nosūtīt un/vai publicēt jebkāda veida nelikumīgu, draudošu, aizskarošu (t.sk. godu un cieņu), apmelojošu, neslavu ceļošu, neķītru, vulgāru, pornogrāfisku, rasu un nāciju naidu veicinošu informāciju.
4.2. Tāpat arī nedrīkst publicēt informāciju, programmas vai jebkāda veida materiālus, kas aizsargāti ar LR likumu par autortiesībām, vai kam piemīt komerciāla rakstura īpašības un tas nav saskaņots ar TautasForums.lv administrāciju.
4.3. Aizliegts nosūtīt un/vai publicēt datus, kas satur vīrusus, vai arī datus, kas satur kaitīgas komponentes.
4.4. Esi pieklājīgs! Saskaņā ar LR civillikumu, Tu nedrīksti traucēt citus portāla lietotājus/veidotājus.

TautasForums.lv administrācija patur tiesības izdzēst komentārus bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tiek pārkāpti augstāk minētie noteikumi.


5.
TautasForums.lv redakcija ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un veiktās izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā TautasForums.lv.