Skola kā sabiedrības radošās attīstības centrs

Druvienas pamatskola paplašina savas funkcijas un veidojas par aktīvu un radošu vietējās sabiedrības centru saturiskā un organizatoriskā nozīmē gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem. Laukos mūsdienu sabiedrībā ir pilnīgi citāda veida problēmu loks nekā pilsētā.

Gan bērniem, gan pieaugušajiem nepieciešams jēgpilns un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošs izglītošanās procesa piedāvājums no skolas, jo skola laukos bieži vien ir vienīgais izglītības un kultūras centrs vietējā kopienā. Līdz ar to skolas funkcionēšana jaunajos sabiedriskajos apstākļos iegūst pilnīgi citu nozīmi.

Dzīvē viss nepārtraukti mainās, bet mācību saturs un forma netiek mainīts atbilstoši dzīves situācijai. Izglītojamais pēc skolu beigšanas nespēj pielāgoties esošajai ekonomiskajai situācijai valstī. Jaunieši ir sagatavoti dzīvei kā darba ņēmēji, izpildītāji, viņiem trūkst kreativitātes, pašiniciatīvas, spējas lietot zināšanas praksē.

Druvienas pamatskolā veiksmīgi uzsākts darbs pie skolas kā sabiedrības radošās attīstības centra izveides, ņemot vērā 3 galvenos problēmjautājumus:

  1. Vai izglītojamais, absolvējot izglītības iestādi, ir apguvis tikai konkrētas zināšanas ( apguvis standarta prasības), vai viņš ir radoša personība, kura spēj rīkoties mainīgās dzīves situācijās un būt savas dzīves noteicējs?
  2. Mainoties ekonomiskajai situācijai valstī, skolai laukos ir jāpaplašina savas funkciju robežas, no izglītības iestādes kļūstot par vietējās kopienas radošās izaugsmes un vides attīstības centru.
  3. Pašreizējā izglītības iestāžu finansēšanas sistēma valstī nerada iespēju skolai laukos realizēt šis paplašinātās un dzīves nepieciešamības noteiktās funkcijas. Skola, tikai balstoties uz savas iniciatīvas un brīvprātīgā darba principu un piesaistot projektu līdzfinansējumu, spēj īstenot šāda veida aktivitātes.

Mūsu piedāvātā inovācija veido veselu sistēmu radošas personības attīstībā un izaugsmē mūža garumā. Tā aptver dažādas mērķauditorijas un interešu grupas.

Izglītojamiem tiek piedāvātas daudzveidīgas radošās attīstības iespējas gan mācību procesā, gan ārpusklases aktivitātēs.

Galvenais akcents tiek likts uz pašu darbības procesu. Procesa dalībnieki atrodas savstarpējā mijiedarbībā, viens otru bagātina, atraisa un pilnveido.

Domājot par otrās problēmas risinājumu, skola mūsu piedāvātajā variantā darbojas ne tikai ar izglītojamiem, bet arī ar pieaugušajiem cilvēkiem, kuru iniciatīvas un prasmes tiek atraisītas un kuri varētu kļūt pašnodarbinātie vai veikt uzņēmējdarbību laukos.

Skola kļūst par atvērtu izglītības iestādi ikvienam vietējās kopienas iedzīvotājam, tā kļūst par daudzfunkcionālu centru, kas sekmē visu vecumu iedzīvotāju izglītošanos, saturisku brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātību, sociālā atbalsta pasākumus, sadarbību un līdzdalību.

Skola kā sabiedrības radošās attīstības centrs darbojas divos galvenajos virzienos:


1. Radošas, pilsoniski aktīvas, latviskajā kultūrā sakņotas personības veidošanās:

  • · Mācību procesa norise saskaņā ar pozitīvās pedagoģijas un psiholoģijas atziņām.
  • · Interešu izglītības nodrošināšana atbilstoši ikviena bērna interesēm.
  • · Nometnes kā mācību forma visai ģimenei.
  • · Tautas mūzikas instrumentu izgatavošana, to spēles apguve.
  • · Skola kā amatu prasmju apguves centrs.
  • · Pasākumu organizēšana dažādām mērķauditoriju grupām.


2.Pieaugušo mūžizglītības iespējas, sekmējot jaunu prasmju apguvi, sociālo saskarsmi, interešu grupu veidošanos.


Turpinājumu lasiet www.TavaSkola.lv

Ieteica Jānis Vītols (Johans)

* * *

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) “Izglītības inovācijas balvu 2011″ – 900 latus pirms nodokļu nomaksas un Atzinības rakstu – 26.oktobrī Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedza Gulbenes novada Druvienas vidusskolas direktorei Velgai Černoglazovai. “Izglītības inovācijas balvu” – 600 latus pirms nodokļu nomaksas un Atzinības rakstu – saņēma Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogu grupa – Anita Krišmane, Uldis Heidingers, Ilze Rikmane, Inese Jakubova.

Druvienas vidusskola saņēma arī Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības akadēmijas un laikraksta “Izglītība un Kultūra” specbalvas.

Autors: LETA informācija @ 26.10.2011

* * *

Atbalsis medijos:
http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/8022.html
http://www.izglitiba-kultura.lv/avize/nr42-2011
http://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/izglitibas-inovacijas-balvu-2011-sanem-druvienas-vidusskola-un-rigas-anglu-


Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.