S.Laits: „Pasaulsuzskata vīrusi”

Šis vīrusu tips izraisa vēlmi kultivēt un izplatīt viltus zināšanas, nespēju uztvert augstākās patiesības un izzināt sevi. Tas izplatās ar izglītības sistēmas starpniecību, ja to veidojuši nemākulīgi skolotāji, kas jau nonākuši pasaulsuzskata vīrusu ietekmē. Šie vīrusi parazitē tēlainās un abstraktās domāšanas sfērā, tie pilnīgi paralizē intuīciju. Ja ar cilvēku, kas nonācis pasaulsuzskata vīrusu varā, sāksit runāt par mūžību, dzīves jēgu, viņa misiju, Dievu, pašrealizāciju, viņš tikai ciniski nosmīnēs. Šā tipa vīrusi dažkārt provocē psihisku slimību, kurai ir ilgs inkubācijas periods, – reizēm tas sasniedz pat vairākus gadus.

Inficēšanās ar šā tipa vīrusu. Inficēšanās ar pasaulsuzskata vīrusu notiek šādi. Vīrusi padara vāju apziņu, un tā vairs netiek galā ar dziļi apslēptajiem arhetipiem, mītu un ticību fragmentiem. Vīrusi transformē pamatnostādnes, izjauc ticības un šaubu līdzsvaru un atņem spēju analizēt un sintezēt. No šā haosa cilvēks visbiežāk izvēlas to, kas saistīts ar vienkāršāko izdzīvošanas programmu īstenošanu, proti, ar maņu un instinktu apmierināšanu. Tad uz šīs nostādnes pamata tiek izveidota vai tiek piedāvāts pašam upurim izveidot jaunu ticību vai loģisku sistēmu, visai harmonisku un pārliecinošu. Sākumā tas izpaužas kā entuziasms, uzcītība, fanātisms. Turpinot dzīvot pēc šīs sistēmas, kuras pamatā ir nevis realitātes uztvere, bet gan informatīvā vīrusa radīta ilūzija, cilvēks pamazām degradējas. Tā, piemēram, dažas reliģiskās sistēmas propagandē tēzi par iedzimtu grēcīgumu, cilvēka “nepilnīgumu”. Cilvēks, kas pieņēmis šo tēzi, ļaujas grūtsirdībai, bailēm, sāk sevi noliegt. Un tad viņam tiek pateikta priekšā izeja: lai savu grēcīgumu kaut cik pārvarētu, izdari to un to. Parasti tiek piedāvāta loģiski neapgāžama rīcības secība. Prāts tajā neatrod nekādus trūkumus un sāk ieteikto izpildīt, neņemot vērā, ka tēze, kas likta visa uzvedības modeļa pamatā, pati par sevi ir aplama.

Cits pasaulsuzskata vīrusu darbības virziens saistīts ar izstrādnēm, kas vērstas it kā uz paātrinātu apmācību. R. Fišera “25. kadra efekts” ir spilgts piemērs tam, kā notiek masveidīga inficēšana ar apziņas vīrusiem, kurus izplata paši cilvēki. XX gadsimta sešdesmitajos gados Amerikā tika veikti eksperimenti, lai izstrādātu neparastu paņēmienu reklāmas iekļaušanai kinofilmā. Lai panāktu nepārtraukta attēla efektu, sekundē jānomainās 20 filmas kadriem. Kino pieņemtais biežums ir 24 kadri sekundē. Eksperimenta veicēji pēc katriem 24 kadriem ielīmēja kinolentē noteiktu nekustīgu attēlu. Cilvēks neapzinās, ka redz šo ielīmēto kadru, taču informācija nokļūst zemapziņā, tiek tur apstrādāta un ietekmē cilvēka rīcību. Šis paņēmiens ir varens suģestijas līdzeklis, kuru apziņas vīrusi ļoti bieži izmanto.

Ir arī cita pasaulsuzskata vīrusu darbības shēma: aplamais pasaulsuzskats tiek ieviests apziņā. Protams, lai to izdarītu, ir nepieciešama labvēlīga vide. Cilvēka pasaulsuzskatam jau sākotnēji jābūt noskaņotam uz destruktīvo nostādņu uztveršanu. Šāda pasaulsuzskata deformācija tiek īstenota, izmantojot NLP (neirolingvistiskā programmēšana). Tā saucamais darbs klienta modelī ir ideāla vide pasaulsuzskata vīrusu izplatīšanai. Inficētais pielāgojas izraudzītajam upurim, klientam, runā viņa vārdiem, domā viņa domas, izmanto viņa metaforas tādējādi izraisot neapzinātu uzticēšanos. Jebkura manipulācija ar cilvēka psihi, ja tā vērsta uz kaut kādu nenozīmīgu mērķu sasniegšanu, provocē psihes vīrusu izplatīšanos. Jau ir radīta vesela teorija par to, kā manipulēt ar citu cilvēku apziņu, un šī teorija orientēta uz ātrāku kādas preces vai idejas (visplašākajā nozīmē) pārdošanu, turklāt šī teorija rod atbalsi nenobriedušajos prātos, tā vienīgi sekmē cilvēces tālāku inficēšanos.

Cīņas līdzekļi un profilakse. Ieteicams lasīt cildenas grāmatas un svētos rakstus, turklāt pie dažādām kultūrām un reliģijām piederošus: Bībeli, budisma sūtras, Bhagavadgītu, daoisma traktātus, sūfiju dzeju. To var darīt katru dienu, vislabāk lasīt balsī. Šo avotu cēluma pilnā poētika un ritms padara cildenāku cilvēka prātu, šķīsta viņa sirdi un vairo gudrību. Taču necentieties radīt savu reliģiju, paņemot no katras jau pastāvošās to, kas pašam labāk patīk.

Centieties kontaktēties ar tīriem, godīgiem un gaišiem cilvēkiem, kuriem piemīt skaidrs prāts, atvērta sirds un dziļa gudrība. Izvirziet sev cildenus mērķus un ideālus. Baudiet dabas skaistumu un dāsnumu. Augstu vērtējiet dzīvi visās tās izpausmēs. Vairojiet savā sirdī mīlestību, labestību, iecietību un prieku. Lai viss, ko darāt, kļūst par meditēšanu. Apzinieties visa esošā vienotību. Un vienmēr centieties izzināt, iepazīt sevi.


Fragments no Sana Laita grāmatas „Apziņas vīrusi”


 • Man nepatika Cīņas līdzekļi un profilakse.Tā vietā lai lasītu Bībeli, budisma sūtras, Bhagavadgītu, daoisma traktātus, sūfiju dzeju, varētu izlasīt Vladimirs Megre grāmatas vai ģenerāļa Petrova lekcijas un visa bilde būtu skaidra kā dzīvot turpmāk un kur meklējama laime. Nebūtu laiks jātērē šajā citātā pieminēto grāmatu lasīšanai kur koppillde nav tik pilnīga.

 • Nu ja, petrova lekcijas un Megrē grāmatas. Tās ir domātas grūtgalvīšiem, kuriem kaut ko sarežģītāku izlasīt nekādi neizdodas.

 • Tikai nesaprotu, kā bībeli var nosaukt par cildenu grāmatu?

 • „Un ķēniņi būs tavu bērnu kopēji un viņu ķēnišķīgās laulātās draudzenes tavu bērnu zīdītājas; tavā priekšā tie metīsies uz sava vaiga pie zemes un laizīs tavu kāju pīšļus. [...] Es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem un es pats izglābšu tavus bērnus.” (Jesajas 49:23,25)

  „Sveši ļaudis cels tavus mūrus un viņu ķēniņi tev kalpos, jo savās dusmās es gan tevi situ, bet savā labprātībā es par tevi apžēlojos. [...] Jo visas tautas un valstis, kas tev negrib kalpot, ies bojā, un pagānu tautas tiks pavisam iznīcinātas.” (Jesajas 60:11,12)

 • Un te vēl viens no daudzajiem bībeles “cildenuma” paraugiem:

  Mozus: „Bet tagad nokaujiet visus [midiāniešu] bērnus, kas ir vīriešu kārtas, un nokaujiet visas sievietes, kas ir vīru atzinušas un pie vīra gulējušas; bet ikvienu sieviešu kārtas bērnu un tās sievietes, kuras vēl vīru nav pazinušas, kuras nav gulējušas pie vīra, tās atstājiet sev dzīvas.” (4. Mozus 31:17-1

 • Vai patiesība ir kas sarežģīts? .. Un, vai vienkāršas lietas ar nolūku nepieciešams teikt grūti saprotamiem vārdiem?

 • Teksta beigās sekojošais novēlējums, patiesībā, kaut nedaudz bet liecina, ka arī pats teksta autors varētu būt inficēts…, jo viņam vajadzēja saprast, ka ar vīrusu saslimušais nemaz nespēs atpazīt tos cilvēkus, kuriem tiek aicināts pievienoties… Tāpat šādi slims cilvēks nespēs nonākt līdz patiesībai, tāpat kā vīrusu vai aplamu programmu vadīta datorsistēma nespēs iegūt pareizu secinājumu par info, kas nonāks tās redzeslokā.

 • Bībele ir unikāla atklāsmes grāmata. Visa cilvēces vēsture un viņu nevar lasīt līdzīgi romānam. Tur ir savi simboli, tēlaina izteiksme, kas pieņemta austrumniekiem, savs kods, kuru spēj atkodēt garīgi cilvēki. Neko nevar tā izraut no konteksta. Pie mums Bībele diemžēl nav iekļauta nevienā mācību programmā, ja salīdzinām ar rietumu pasauli. Kā krsitīgās civilizācijas pārstāvjiem es ieteiktu Bībeli lasīt sākot ar Jauno Derību. Mums ir dota izvēles brīvība katram. Sv Augustīns ir teicis, ka viss ir labs, bet ne viss man der.
  Ja mēs runājam par vīrusiem, kas ietekmē mūsu apziņu, domāju, ka autors runā patiesību. Galvenais ir izkropļot cilvēka apziņu – garu. Kāda jēga kropļot miesu. Caur apziņas sakropļošanu tiek maitāta arī miesa, gara ārējā redzamā forma – apģērbs. No sākuma pirms cilvēks iemanto hroniskās slimības, parādās psiho somātiskās, kuras laicīgi nenovēršot rodas dažādas nopietnas fiziskās kaites. Patiesā cīņa vienmēr tiek vesta garīgā plāksnē. Ne velti tiek izstrādāti cilvēka apziņas sagraušanas instrumenti. Cilvēkam, lai pasargātu sevi no vīrusiem – spamiem jāizmanto “anti vīrusi”. Vai arī jāmāk pieslēgties pie Augstākās Apziņas servera, kas neļauj vīrusiem ielauzties mūsu cilvēciskājā apziņā. Es ceru ka saprotat ko es ar to vēlējos pateikt?

 • Mēdz sacīt, ka:”viss ģeniālais – ir vienkāršs, bet ne viss vienkāršais – ir ģeniāls”. Ar vai bez vīrusu “palīdzības” cilvēka individuālās (un sabiedrības kopumā) apziņas līmenim ir visbūtiskākā ietekme cilvēka un sabiedrības spējai adekvāti reaģēt uz notiekošo gan apkārtējā, gan pašam savā pasaulē. Visā cilvēces pārskatāmās vēstures garumā ir vērojami cikliska rakstura cilvēces apziņas celšanās un grimšanas procesi, kā arī visāda veida centieni manipulēt ar cilvēka apziņu. Aplūkojot skarto jautājumu kategoriju līmenī, kā ievērojamākais ‘sasniegums’ manipulācijā ar cilvēku apziņu būtu jāmin naudas ieviešana. Vai mums būtu vajadzīga nauda dzīvojot Paradīzē? Acīmredzot, kopš tā laika, kā cilvēks “izpelnījās” iespēju dzīvot ārpus Paradīzes, viņa apziņas līmenis neglābjami degradējās un turpina degradēties, par ko liecina ar neapbruņotu aci redzamie uz pašiznīcināšanos tendētie procesi gandrīz visās cilvēces darbības sfērās. Būtiskākais kritērijs cilvēka(un cilvēces kopumā) apziņas līmeņa novērtēšanā bija , ir un būs -Patiesība. Diemžēl, šodien mēs dzīvojam katrs ar savu patiesību, pareizāk sakot-taisnību, kura labākajā gadījumā atbilst kādai iesūnojušai dogmai -izbijušai Patiesības šķautnei.Daudzi spožākie cilvēces prāti visos laikos ir meklējuši un joprojām meklē Patiesību(citi to sauc par apgaismību un t.m.l.). Svarīgākās atziņas šajā jomā: ir bezgala daudz ceļu uz Patiesību, bet būtībā ir tikai viens virziens ceļā uz to – caur savu paša sirdi. Visi pārējie virzieni- agri vai vēlu noved, labākajā gadījumā, strupceļā. Sirds ceļš ir pieejams ikvienam, pie apziņas esošam cilvēkam, neatkarīgi ne no kā, izņemot savas paša gribas izvēles brīvību. Tikai no tevis paša ir atkarīgs, kā tu dzīvo savu dienu – kavējoties pagātnes atmiņās, sapņojot par nākotni, vai pilnvērtīgi dzīvojot ikvienu tev atvēlēto mirkli, apzinoties Dievu sevī, ikvienā pretimnācējā, ikvienā radībā. Tas ir tik vienkārši un reizē tik grūti – atvērties Patiesībai, aizmirstot savu laicīgo, no visa norobežoties sliecošos “es” un pilnībā atdoties tam ‘ES”, kurš nav ierobežots nedz laikā, nedz telpā, nedz kādos citos rāmjos, jo nācis no Dieva un pieder Mūžībai!

 • Balzams sirdij bija Tavs komentārs par Patiesību! Tā ir patiESĪBA.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.