“Finierrūpniecība” (turp.)

Dr. sc. ing. Leona Kokina raksts “Finierrūpniecība” (publicēts 2007.g. 19.decembrī) kopā ar daudziem citiem iedzīvotāju iesūtītajiem priekšlikumiem tika pievienots Biedrības “Tautvaldība” iesniegumam LR Izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei (2008.g. 28.marts). Ministres un IZM darbinieku sagatavotajā atbildes vēstulē (tās parakstītajā gala versijā), ko saņēmām 2008.g. 24.jūlijā finierrūpniecības jautājums netika skarts.

Tā kā atbilde no ministrijas ievērojami kavējās (normatīvajos aktos noteiktais atbildes sniegšanas termiņs – līdz 1mēn.), tad vairākkārt vērsāmies pie IZM darbiniekiem, lai noskaidrotu, kad būs pieejama atbilde, un tikām pie dokumenta, kurš bija izstrādes stadijā, kurā bija rakstīts “Ideja par mācību līdzekļa finierrūpniecībā kā rokasgrāmatas kokapstrādes nozares studentiem izdošanu būtu atbalstāma. Uzskatām, ka šādas grāmatas izdošana latviešu valodā būtu vēlama, taču IZM rīcībā nav nepieciešamo finanšu līdzekļu šādas grāmatas izdevumu segšanai. Šī jautājuma risināšanai varētu vērsties Izglītības inovācijas fondā.” Turpinājumā lasāms L.Kokina komentārs:

Žurnāla Saimnieks (2005. un 2006. g. piecos numuros), žurnāla Enerģija un Pasaule (2006. un 2007. g. četros numuros), žurnāla Baltijas Koks (78., 85., 87., 88., 92. numurā) un citu izdevumu publikācijās aplūkotas oriģinālas datu bāzes aktuālu (nereti sarežģītu) aprēķinu rezultātu nolasīšanai ar reāli iespējamu aprēķinu izejas datu neierobežotu mainīšanu. Koksnes pārstrādātājiem, studentiem un citiem interesentiem izmantošanai piedāvātie vairaki desmiti šādu datu bāzu vienumu sagatavoti tā, ka lietotāji var mainīt tikai aprēķinu izejas datus, bet aprēķinu rezultāti, daudzās ieprogrammētās matemātiskās sakarības, skaidrojošie un citi teksti aizsargāti pret nepieļaujamām izmaiņām. Tādējādi tiek nodrošināta datu bāzu pareiza izmantošana dažādu veidu un līmeņu apmācībā, inženieruzdevumu un citu teorētisku un praktisku jautājumu risināšanā, aizstājot un pilnveidojot iepriekš un vēl arvien plaši lietotu rokasgrāmatu daudzas funkcijas jaunā lietošanas kvalitātē.

Finierrūpniecības specifiskām vajadzībām šādā veidā gatavotās datu bāzes un to matemātiskie pamatojumi iekļauti neizdotas grāmatas manuskriptā, kas iecerēts kā iepriekš lietotu apjomīgu rokasgrāmatu (Справочник фанерщика ar 830 lpp. un Справочник по производству фанеры ar 440 lpp.) aizstājējs un aktuāls mācību līdzeklis studentiem, kā tas vispusīgi motivēts laikraksta Izglītība un Kultūra 2007. g. 8. marta (3025.) numura 16. lpp. publikācijā, un atkārtoti publicēts 19.12.2007. papildinātā un pilnveidotā versijā šeit: http://www.tautasforums.lv/?p=231.

Piedāvātās datu bāzes dod iespēju pārorientēties uz zināšanu apguves un izmantošanas progresīvāku metodi – būtiski samazinot iegaumējamās informācijas apjomu, apmācības ilgumu un kļūdīšanās varbūtību daudzveidīgā datu apstrādē (skaitļošanā), rezultātu analīzē, optimālo variantu izvēlē un izmantošanā. Metodi ieteicams izmantot vairāku savstarpēji saistītu zināšanu līmeņu apmācībā un patstāvīgās studijās, kā tas norādīts sekojošā uzskaitījumā:
1) risināt uzdevumus ar līdzšinējiem paņēmieniem (bez datu bāzu izmantošanas) metodes apzināšanas un salīdzināšanas nolūkos, piemēram, aprēķinot kādas koku sugas noteikta mitruma koksnes masas un tilpuma vienības sadedzes siltumu, koksnes blīvumu, rukšanas un briešanas lielumus, koksnes līdzsvara mitrumu un citus parametrus;
2) iepazīties ar datu bāzu visu parametru būtību un (mērķtiecīgi mainot aprēķinu izejas datus) nolasīt aprēķinu rezultātus, salīdzināt tos ar iepriekš (1. īmenī) izskaitļotiem un izmantot praktiskām vajadzībām;
3) salīdzināt un analizēt datu bāzēs mērķtiecīgi izvēlētu izejas datu un aprēķinu rezultātu kopas, formulēt aktuālus secinājumus;
4) izpētīt un pilnveidot datu bāzu iespējamos matemātiskos pamatojumus, tādējādi paplašinot profesionālās zināšanas un to praktiskās izmantošanas iespējas;
5) papildināt esošos un izstrādāt citus pareizi noformētus datu bāzu variantus dažādām izmantošanas vajadzībām, piemēram, daudzo gaisa parametru noteikšānai dažādos spiedienos ar dažādiem izejas datu parametriem, kā tas iecerēts žurnāla Baltijas Koks 2006. g. oktobra numura [Nr. 10. (78.), 38…40. lpp.] rakstā par koksnes mitruma kondicionēšanas un žūšanaas vides parametru izvēli.

Par piedāvāto datu bāzu izmantošanas priekšrocībām nešaubīgi var pārliecināties jau pēc pirmo divu zināšanu līmeņu apgūšanas, piemēram, nosakot pirmajā punktā minēto un vēl citu parametru vērtības ar divām metodēm. Zināšanu padziļināta apgvē (no 3. līdz 5. līmenim) ieviešami atsevišķi pētniecības elementi, kas nepieciešami jautājumu vispusīgai profesionālai izpētei un loģiski pamatotu priekšlikumu izstrādāšanai konkrētām izmantošanas vajadzībām.

Daudzu uzdevumu risināšana ar līdzšinējiem paņēmieniem (bez piedāvāto datu bāzu izmantošanas) nereti ir sarežģīta un darbietilpīga, nepietiekami precīza un saistīta ar paaugstinātu kļūdīšanās varbūtību, bet daudzos gadījumos pat nav iespējama. Tas attiecās gan uz koksnes žāvēšanas norišu aprēķiniem, kad jānosaka žāvētavu cirkulācijas, ventilācijas, siltuma jaudas un citus parametrus, gan uz daudzo ar koksnes īpašībām saistītu parametru aprēķināšanu, kad jānosaka to vērtības mainīgos apkārtējās vides apstākļos, kurus savukārt raksturo daudzi (vairāk par 20) mainīgi vides fizikālie parametri.

Pozitīvs situācijas uzlabošanas piemērs ir piedāvātā koksnes mitruma kondicionēšanas un žūšanas vides daudzo parametru noteikšānas datu bāze, kas aktuāla ne tikai visās kokapstrādes nozarēs, bet arī ar koksnes materiālu un izstrādājumu izmantošanu (ekspluatāciju) saistītās sfērās. Šo aktuālo parametru noteikšanai ar līdzšinējiem paņēmieniem (bez piedāvātās datu bāzes lietošanas) nepieciešams apjomīgās tabulās nolasīt piesātināta ūdens tvaika spiedienu dažādās vides temperatūrās ar interpolācijas paņēmienu un pēc tam aprēķināt (izmantojot gan gāzu stāvokļa vienādojumu, gan daudzas citas matemātiskas kopsakarības) ikreiz nepieciešamos parametrus no daudzo iespējamo vides parametru klāsta. Sakarā ar šādu aprēķinu sarežģītību un lielo darbietilpību nākās izmantot daudzas rokasgrāmatās pieejamās diagrammas un tabulas aptuvenai lielumu nolasīšanai (piemēram, Id, ty, koksnes līdzsvara mitruma, psihromertiskās un daudzas citas diagrammas un tabulas), kurās bieži nevar nolasīt interesējošās vērtības ar ikreiz nepieciešamo precizitāti vai arī daudzos diapazonos tās vispār nav atrodamas. Izmantojot piedāvāto datu bāzi, visi iespējamie vides parametri precīzi tiek izskaitļoti acumirklī un tos var nolasīt ar jebkuru vēlamo noapaļojumu ikviens interesents tūlīt pēc viena vai divu maināmu aprēķinu izejas parametru (psihrometra temperatūru t un tm) ierakstīšanas vai nomaiņas datu bāzes tabulas aprēķinu izejas datu vienā vai abās rūtiņās. Bez tam datu bāzē iespējams vienkārši noskaidrot, kādas psihrometra temperatūras jāizvēlās, lai nodrošinātu vēlamās aprēķināto parametru vērtības. Tādējādi sarežģītu aktuālu jautājumu risināšana ar koksnes pārstradi un izmantošanu saistītajās sfērās kļūst ātra, precīza, uzskatāma un ikvienam interesentam vienkārši pieejama ar ikreiz nepieciešamo aprēķinu precizitāti un noapaļojumu.

Analoga situācija ir arī ar citu piedāvāto datu bāzu izmantošanu. Tādas, piemēram, ir datu bāzes, kurās nolasāmi sekojoši parametri: koksnes blīvums un ar to saistītie daudzi citi parametri (piemēram, rukšanas un briešanas procentuālie un lineārie lielumi, rukšana un briešanas koeficienti, koksnes maksimālie mitrumi un rukumi u. c.); koksne masas un tilpuma vienības zemākais un augstākais sadedzes siltums; koksnes kurināmā patēriņš koksnes un citu materiālu žāvēšanai; žūstošas koksnes tilpuma un izmēru izmaiņas dažādos virzienos; žūstošas koksnes vidējais mitrums, žūšanas intensitāte un ilgums; žāvētavu izmēri, to ražīgums, siltuma jaudas, sildvirsms laukumi un daudzi citi parametri.

Atteikšanās no piedāvāto datu bāzu izmantošanas dažādu līmeņu apmācībā un daudzu aktuālu praktisku un teorētisku jautājumu risināšānā ir nepieļaujama progresīvo informacijas tehnoloģiju iespēju ignorēšana un ar to saistītā konkurētspējas samazināšana izglītībā un uzņēmējdarbībā.

Dr. sc. ing. Leons Kokins, tālr. 63082614


Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.