V.Grīviņš: ‘ Vidzemes plānošanas reģions sabiedrības novecošanās problēmu Vidzemē piedāvā risināt ar imigrāciju no jaunattīstības valstīm’

Vidzemes plānošanas reģions sabiedrības novecošanās problēmu Vidzemē piedāvā risināt ar imigrāciju no jaunattīstības valstīm. Izlasot Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) kārtējo preses relīzi, nekādi nevarēju saprast, kā lai uztver atsūtīto ziņu – vai kā neveiksmīgu, nekritiski uztvertas globalizācijas, monetārisma un brīvā tirgus liberālisma ideoloģijas apdvestu 1. kursa komunikāciju vai politoloģijas studiju programmas studentu semināra projektu jeb ārēju spēku rūpīgi plānotu neirolingvistiskās programmēšanas darbību latviešu tautas iznīcības tuvināšanai.

Runa ir par aptauju, ko VPR šobrīd veic, “Lai noskaidrotu iedzīvotāju redzējumu par Vidzemi pēc divdesmit gadiem”. Pagājušā nedēļā šajā aptaujā ticis mēģināts noskaidrot, ko iedzīvotāji domā “par demogrāfisko situāciju reģionā 2030. gadā.”

Neiedziļināsimies pašas aptaujas ticamības un kvalitātes izvērtējumā – tās praktisko nederīgumu (35 internetā aptaujāti respondenti, no kuriem diez vai visi pat dzīvo Vidzemē) relīzē atzīst paši VPR darbinieki -, taču aplūkosim tās būtību. Demogrāfiskā situācija, kā tas visiem labi zināms, Latvijā ir vissliktākā Eiropas Savienībā. Ja minimālais auglības koeficients tautas pašatražošanai ir 2,2 bērni vienai sievietei, tad Latvijā pēc Pasaules Bankas datiem 2009.g. tas sasniedzis katastrofālo 1,3! Turklāt procentuāli, salīdzinot ar citu Eiropas nacionālo valstu pamattautām, latvieši Latvijā sastāda vismazāko daļu, kas ir zem pastāvēšanai kritiskās 75% latiņas. Saskaņā ar demogrāfa Ilmāra Meža aprēķiniem, ja līdzšinējās tendences nemainīsies, “no pašreizējiem 1,3 miljoniem latviešu līdz 2050. gadam būs palikusi tikai aptuveni puse.” Praktiski tas nozīmē, ka gadījumā, ja latvieši kā tauta nerod dzīvotgribu un nesāk dzemdēt bērnus, tad viņi Latvijā kļūst par minoritāti, vadošo lomu atdodot citu tautu pārstāvjiem.

I.Mežs uzsver: “Latvieši šobrīd veic liktenīgu izvēli mūsu bērnu un mazbērnu vietā – vai viņiem būs svarīgāks iespējami straujāks ekonomiskās labklājības kāpums, vai nākotnes Latvijas latviskums un latviešu valodas, kultūras dzīvotspējas nodrošinājums?” Kāds no šī atzinuma izriet secinājums par to, kas šobrīd būtu darāms valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, tai skaitā un jo īpaši attīstības plānotājiem, nevalstiskajām organizācijām un tā dēvētajai inteliģencei? Vai tā nebūtu tautas dzīvotgribas veicināšana visiem iespējamajiem līdzekļiem, ekonomisko un sociālo sviru izveidošana bērnu un ģimeņu atbalstam? Piemēram, TV pārraižu, seriālu, t.s. šovu veidošana, kuros tiek veidots priekšstats par lielu ģimeni kā sabiedrības pamatu un vērtību, nodokļu diferenciācija atkarībā no bērnu skaita (papildu patreizējām atlaidēm par apgādībā esošajiem bērniem), hipotekārā kredīta daļēja dzēšana pēc katra nākošā bērna piedzimšanas, priekšroka uz budžeta vietām valsts augstskolās daudzbērnu ģimeņu bērniem (pie vienāda punktu skaita), utt. Vai domājot ilgtermiņā – ko it kā apgalvo, ka darot arī VPR – nevajadzētu no pirmā līdz pēdējam punktam visu stratēģiju pakārtot bērnu dzimstības pieauguma nodrošināšanai, ar to saistītām strukturālām infrastruktūras reformām?

Taču kāds ir VPR modelētais latviešu nākotnes redzējums (programmētā, svešiem spēkiem vēlamā vīzija)? Tiek piedāvāti divi varianti, kas ieguvuši kodētos nosaukumus “sirmo matu scenārijs” un “atvērto robežu ekonomika”.

Sirmo matu scenārijs tiek aprakstīts sekojoši: “Šajā gadījumā Vidzemē vēl vairāk pieaugtu vecu cilvēku īpatsvars. Taču imigrantu ieplūšana valstī tiktu kontrolēta. Sarūkošais darba spējīgo slānis maksās augstākus nodokļus un strādās garākas darba stundas, lai uzturētu pensiju sistēmu un veselības aprūpi. Paaugstinoties dzīves dārdzībai, daudzi seniori izvēlēsies dzīvi ārpus lielajām pilsētām. Tas veicinās dažādu pakalpojumu attīstību laukos un radīs jaunas darba vietas senioru aprūpē. Tomēr “sirmais elektorāts” ar savām balsīm vēlēšanās varētu atņemt finansējumu bērnu dārziem, skolām un jauniešu aktivitātēm. No otras puses – viņu dzīves laikā gūtās pieredzes un vieduma izmantošana sabiedrībai varētu būt noderīga.”

Lieki teikt, ka šī “prognoze” ir izdomāta, bez kāda reāla seguma līdzšinējā cilvēces vēsturē. Nav uz pasaules neviena valsts, kur pie Latvijas atlikušās ekonomikas resursiem un infrastruktūras, politiskās sistēmas, sabiedrības uzskatu kopuma un rīcības modeļiem kaut kas tāds būtu noticis vai varētu notikt. Pakalpojumi gandrīz nekad un nekur, izņemot dažas ofšoru banku “paradīzes”, neveido ekonomikas pamatu. Varbūt uz īsu brīdi tie var dot kādu iluzoru ekonomisko rādītāju pieaugumu, taču nekad pakalpojumi vieni paši, bez attīstītas lauksaimnieciskās un industriālās ražošanas nav nodrošinājuši ilgstošu labklājību un nekad pie novecojošas populācijas ar mazturīgiem pensionāriem. Nosacīti turīgi pensionāri “sirmo matu scenārijā” Latvijā sastādīs labi ja 2-3% no pensiju saņēmēju kopskaita.

Vērts atzīmēt, ka virknē gadījumu novērojama korelācija starp pakalpojumu īpatsvara pieaugumu ekonomikā un valsts parāda palielināšanos. Tā ir tendence, kurai ātrāk vai vēlāk seko neizbēgams bankrots. Ja ASV, kur pēdējās dekādes laikā īpaši vērojams pakalpojumu sektora (un valsts parāda) pieaugums un ražošanas “migrācija” uz jaunattīstības valstīm, šo problēmu regulāri risina gan ar miljardiem vērtām valsts subsīdijām grūtībās nonākušajām korporācijām (kas cita starpā atkal nozīmē valsts parāda pieaugumu), gan ar ģeopolitiskiem instrumentiem, tai skaitā lokālu karu izraisīšanu, tad Latvijai, protams, šādi līdzekļi nav un nebūs pieejami. Tāpat Latvija nekļūs ne par ofšoru banku zemi, ne par augsto tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju – tam, kā grāmatā “Sliktie samarieši” raksta pasaules līmeņa ekonomists Hadžūns Čangs, vajadzīga attīstītajām valstīm līdzvērtīga industriālā un zinātnes bāze, kuru veidot vismaz pagaidām šeit neviens politiskais spēks negrasās.

Tātad īsumā – šis ir variants, kuru autori pasniedz kā “slikto”. Kāds tad ir “labais”?

Izrādās, izteikto apsolījumu ziņā tas ir vēl neiespējamāks un vēl sliktāks par “slikto”: “Otrais scenārijs ir atvērto robežu scenārijs, kurā Latvijas politiķi apzināsies sabiedrības novecošanās ietekmi uz sociālajām un ekonomiskajām sistēmām. Lai veicinātu ekonomiskās un kultūras inovācijas, Eiropas Savienība atver savu darba tirgu  migrantiem no Āzijas, Āfrikas un Dienvidamerikas. Tie apmetas, ne vien attīstītākajās Eiropas valstīs, bet arī Vidzemē. Vietējo iedzīvotāju un iebraucēju kultūru pieredzes tiek apvienotas, lai atrastu labus risinājumus dzīves kvalitātes un ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai.

Respondenti, kuriem pieņemams likās „atvērto robežu” scenārijs, norādīja, ka viņiem nav pretenziju pret imigrantiem. Viņuprāt, svarīgi būtu atrast iespējas, kā abas puses (vietējos un imigrantus) lietderīgi iesaistīt, lai sekmētu Vidzemes attīstību.” Ko varam izvilkt no “atvērtajām robežām”? Vispirms jau atzinumu, ka sabiedrības novecošanās tomēr ir nopietna sociālekonomiska problēma. To gan mēs jau tā kā būtu izpratuši no ikdienas dzīves, demogrāfa Meža, ekonomista Ulda Oša, Ivara Brīvera, u.c. profesionāļu teiktā. Otrkārt – jebkādu raižu noraidīšanu par latviešu tautas izmiršanu. Tas, ka savā valstī, savā tūkstošiem gadu apdzīvotā kultūrvēsturiskā zemē miera laikā izmirst tauta, – tā šiem “scenāristiem” nav problēma. Treškārt – izrietoši no “otrkārt” – nav pat jādomā par latviešu dzimstības veicināšanu! Priekš kam to? Svarīgāk ir veicināt “ekonomiskās un kultūras inovācijas”, ko var panākt tikai atverot robežas imigrantiem no citiem kontinentiem. Tad, kad tas notiks, varēšot novērot vēl vienu nekur un nekad nenovērotu parādību, kad svešu kultūru, vērtību sistēmu un domāšanu pārstāvošu, no mazattīstītām zemēm nākošu, labāku dzīvi meklējošu imigrantu pieplūdums izraisīs produktīvu, radošu procesu, kas ļaus atrast “labus risinājumus dzīves kvalitātes un ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai.” Varbūt aptaujas autori varētu šeit man oponēt un detalizēti ar vēstures faktiem un statistikas datiem pierādīt vismaz vienu gadījumu, kad 3. pasaules imigranti uz attīstītāku valsti sev līdzi atved kādu ilgtspējīgu (teiksim, novērojamu vismaz 25 gadus) ekonomiskām mērvienībām izmērāmu “labu risinājumu”?

Tā vien šķiet, ka VPR “stratēgas” dzīvo kādā citā realitātē un nav pamanījuši ne to, kā imigrantu integrācija izgāzusies Rietumeiropā, jo īpaši Beļģijā, Francijā, Vācijā (lai atceramies kancleres Merkeles 2010. gadā izteikto skaudro atzinumu, ka “mēģinājumi izveidot Vācijā multikulturālu sabiedrību ir cietuši pilnīgu neveiksmi”) un Zviedrijā, ne to, kāds “dzīves kvalitātes” pieaugums šajās valstīs vērojams migrantu apdzīvotajos kvartālos.

Noslēgumā jājautā (pēc pašsaprotamā jautājuma nr.1 – priekš kam mums vajadzīgs Vidzemes plānošanas reģions?) – kas ir ieinteresēts latviešu izmiršanā un imigrantu nometināšanā mūsu zemē? Visticamākās kandidātes ir Eiropas Savienības vecās dalībvalstis, kuras jūt, ka imigrantu pašu mājās radītajām problēmām jāmeklē risinājums un tāds, atbilstoši šo valstu koloniālajām tradīcijām, varētu būt jau esošo vai nākošo imigrantu pārvietošana uz citu, ne-savu teritoriju. Un kāpēc, lai tā nebūtu Latvija, ja reiz latvieši paši ir izlēmuši pazust no zemes virsas un spītīgi atsakās iestāties par savām interesēm, gļēvi jau 20 gadus iztopot visnejēdzīgākajām ārzemnieku prasībām? Vajag viņiem tikai palīdzēt to izdarīt ātrāk, atturēt no jebkādām tautas izaugsmi veicinošām darbībām un šajā ziņā labi noder tādas aptaujas, kurās iespējams izvēlēties tikai sliktu vai vēl sliktāku iespēju. Par to, ka Eiropas Savienībai patiešām ir šādi nolūki liecina arī kādas Daugavpils biedrības nesen realizētais, Eiropas Savienības un Latvijas valsts (!) finansētais projekts “Hallo, Latvija – 2011!”, kura mērķis ir veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Tāpēc noslēgumā jautājums tiem, kas rudenī piedalīsies ārkārtas saeimas vēlēšanās – vai balsojot par kādu partiju jūs tai pieprasīsiet izvērstu un detalizētu darbības plānu Latvijas ražojošās ekonomikas attīstības un dzimstības pieauguma veicināšanai? Vai pēc vēlēšanām sekosiet līdz savas partijas darbam un prasīsiet solīto pildīt? Jeb kārtējo reizi pakļausieties politikāņu tukšajiem, skaļajiem, vēlētāju apmaušanas nolūkos PR speciālistu izdomātajiem saukļiem?


Valters Grīviņš


 • Vairāk būtu jādomā par sievietes lomu. Gan nācijas attīstībā, gan vīrieša veidošanā.
  Ne jau valoda un ekonomika kaut ko risinās. Šeit vajadzīga sieviete. Sievietēm ir izteikti attīstīts izdzīvošanas instinkts.
  Nelaime ir pārāk lielā feminizācija un karjerisms. Sieviete ir pārvērtusies par savu dēlu un vīru iznīcinātāju. Vīriešos savukārt mirst dabiskā vēlme nosargāt un aizstāvēt, uzņemoties atbildību par savu un kaimiņu ģimenēm.

 • Tā ir Sandra. Vīrietis augot galvenokārt redz tikai sievietes: māte, (aukle), bērnudārza audzinātāja, skolotāja – sākumskolā, pamatskolā.. un pat vidusskolā. Statistika tāda, ka visp. izgl. skolās ~90% skolotāju ir sievietes. Visu cieņu māmiņām un skolotājām, taču vīrietim vajag piemēru VĪRIETI – tēvu un arī skolotāju.

  Otra lieta – kuplas un krietnas ģimenes ievērojami vairāk veidojas ĀRPUS lielajām pilsētām. 21.gs. dzīvesveids pilsētā, darba gaitas, kas reti saistītas ar kopdarbošanos ģimenes lokā, cīņa par izdzīvošanu – jo pamatvajadzības pilsētā iespējams nodrošināt tikai pērkot, nevis izaudzējot pašam utt., nav piemērots lielu ģimeņu veidošanai. Ja to nesapratīs valsts politikas veidotāji, tad visi pārējie centieni (dažādi atbalsti, atvieglojumi, bezbērnu dubultsoda nodokļi utt.) dos niecīgu vai nekādu rezultātu. Protams, daļa no šiem pasākumiem, protams, veicami.

 • Un kāds šiem komentāriem sakars ar Vidzemes reģionālo plānošanu?

 • pirms uzdot jautājumu kādam citam, varbūt katrs pats to uzdot sev: ko tu / es konkrēti esi apņēmies darīt ekonomikas attīstības un dzimstības kāpināšanas labā? ja neko, izņemot ventilēšanu forumos, tad kāds pamats ko gaidīt no citiem – partijām, politiķiem, saeimas, utt. ?

  starp citu, ir pavisam vienkāršs ekonomisks iemesls, kādēļ paaugstinoties civilizācijas līmenim dzimstība samazinās – vairums ģimeņu dzīves stratēģija ir par katra bērna kvalitāti nevis par bērnu daudzumu (kvantitāti). un ņemot vērā, ka pie mums arī vienam bērnam šo kvalitāti nodrošināt ir netriviāli, rezultāts ir tāds kāds tas ir.

  (vispār, nav tik traki, cilvēkiem klājas labāk. Rīgas ielās diezgan daudz var redzēt jaunas sievietes stāvoklī, mums kantorī arī kārtējā kolēģe drīz dosies atvaļinājumā :)

 • Ir vēl viens kanāls, kuru droši var izmantot katrs – kopīga lūgšana.
  ————
  Es jau varētu to nosaukt par kristietību. Faktiski par to runa Balodis/Balode Kosmosofijas noslēgumā. Ir dabiski uzdot jautājumu – kāpēc ebreji un dziļi ticīgi kristieši bieži ir lielu sociālu izmaiņu un notikumu fokusā? Viņu dzīvei jau divus vai trīs tūkstošus gadu ir skaidra izslīpēta un izvērtēta vadlīnija. Tāpēc viņi pie mērķa vai ilūzijas bieži nonāk pirmie. Kristietībai ir tik īpaša loma kaut vai tāpēc, ka tā vieno visu šķiru un slāņu cilvēkus gandrīz vai visur pasaulē un sevišķi Eiropā un Amerikā. Tā ir “dabiskais kopsaucējs”. Tā vienkārši ir. Un Latvijas neatkarības vispār varētu nebūt, ja brāļu draudzes un Jānis Cimze tās nebūtu ienesušas tautas apziņa Latvijā un Igaunijā
  ———–
  Kās vēl varētu TAM stāvēt blakus? Mums Dainas un Ziedonis, Vācietis, Rainis, kādas 100 labas dziesmas “ko zin katrs latvietis”. Neatkarības iegūšanas un atgūšanas bez tā nebūtu. Gan kristietība, gan “mūsu dziesma” ir mūsu drošākais, gan spēcīgākais resurss.

  Dziedi un stāsti tautas pasakas, atceries sakāmvārdus, radi tos …

 • http://video.mail.ru/mail/pashaevagp/4385/4433.html
  ————-
  Izglītībai un ticībai ir nozīme:
  ticēsi un būsi gudrs – nenonāksi skandalozajās ziņās

 • tīri praktiski, attiecībā uz dzimstības skaitlisko rādītāju palielināšanu iepriekšnorādītā video 1:15-1:16
  —-
  viegli pateikt grūtāk izdarīt, bet iespējams

 • http://video.mail.ru/mail/s855tv/195/279.html
  Jums var patikt vai nepatikt Krievija un tās prezidents; jums var patikt vai nepatikt kaut kas Latvijā un tās varā, bet tas ko pirms diviem gadiem pateica Medvedevs par Krieviju : tās ir daudzkonfesionāla daudz nacionāla valsts; manuprāt būtu jāpieņem arī par Latviju un tās tautām, jo ātrāk to sapratīsim, jo labāk; jo ātrāk sapratīsim, ka bez nākotnes=bērniem faktiski neesam nekas, jo vairāk un labāki bērni augs Latvijā; latvieši ir izglītota tauta, iepējams pārāk izglītoti un nepietiekami audzināti; valsts var un tai vajag atbalstīt ģimeni un dot savu ieguldījumu ģimeņu un tautas kuplināšanā; patreiz valsts vara vai nu nīdē (tā runā mēdiji un reizēm TF – es tam neticu) vai neprasmīgi vairo tautu. Un šī “demogrāfiskā brāķa cena” divdesmit gados ir 400 miljardu dolāru. Arī es neesmu darījis visu, kas manos spēkos. Uz priekšu kaut ko darīšu savādāk.
  —————
  Ja ik dienas “uzsitīsim pa plecu” sev un saviem tuvākiem, mēs iesim vairumā.
  Ja tā darīsim visi, arī valsts nevarēs izvairīties no iešanas vairumā sekmēšanas.

 • Protams, Ivar! Kristietība ir ļoti “laba” ideoloģija. Domāju, ka Anderss Bērings-Breivīks ar tevi ir vienisprātis -
  http://www.delfi.lv/news/world/other/tragedija-norvegija-oslo-savejs-stradajis-ferma-un-lasijis-kantu.d?id=39736183

 • Vai kristietība ir laba? = Vai Harijs Poters ir labs? = Vai ķīmija ir laba ?
  Vai pareizticībai ir vieta skolā?
  http://kuraev.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=198
  Vai Šavlam Amonašvillī drīkst ļaut strādāt skolā, ja viņš ir pārliecināts par to, ka skolā jāieaudzina mīlestība un garīgums drīkst ļaut strādāt skolā?
  —————
  Vai mani ir jāatbild par to, ko izdarīja kād Arājs, jo arī es esmu latvietis?
  ————–
  starp citu
  http://lv.wikipedia.org/wiki/Ideolo%C4%A3ija
  jebkurš zinātniskais pasaules uzskats ir ideoloģija
  un
  jebkura uzskatu sistēma ir ideoloģija.
  =>
  Vai Tu esi par haosu?

 • http://www.youtube.com/watch?v=1xNLS1ZgTMA&NR=1
  4.-5. minūte – nekāda ideoloģija; ne zinātne, ne reliģija nevar būt obligāta.

  Anderss izmantoja vairāk zinātnes kā reliģijas līdzekļus.
  Par komfortu un iespēju izmantot datoru mums vairāk jāpateicas zinātnei.
  ————
  http://www.youtube.com/watch?v=49gz89tIYyA&feature=related
  Vai iespējama zinātnes un reliģijas sintēze? Tā nav vajadzīga. Zinātne atbild uz jautājumu – kā?, reliģija kāpēc?

  Kāpēc notiek traģēdijas? – uz kāda cilvēka pleciem tiek uzvelti viņam nepanesami jautājumi,…, varbūt

 • Komunisms un kapitalisms tie ir tikai ekonomiskie modeļi vai tomēr ideoloģijas kas nosaka ekonomikas funkcionešanu caur likumdošanu (politiku) ? Un ās abas iekļaujas vienā uzskatu sistēmā – materialismā. Tradicionālajā sabiedrības Indijā, Ķīnā vai Afrikā ir savādākas uzskatu sistēmas un ideoloģijas tur līdz ar to ir savādākas. Uzskatu sistēma (pasaules uztvere) ir līmenis virs vai čaula ideoloģijām.
  ——-
  atbild uz jautājumu…
  Pacelies virs reliģijas un kļūs redzams jautājumu -priekškam ?

 • Vācijā nacisms atdzima reizē ar turku viesstrādnieku savairošanos. Tas par Oslo un reliģijas sakaru ar to. Nezkāpēc šķiet, ka puisis ir izraudzīts , lai veidotu problēmu. Nekādi nav iespējams, ka viņš gandrīz vienlaicīgi ir bijis divās vietās. Un man rada šaubas apstāklis, ka privātpersonai būtu izsniegta atļauja mājās turēt automātu!

 • Anderss izrādās ir arī vel ideologs. Pieļauju švešas kultūras importa vidzemē autors perspektīvē varētu kļūt par mērķa kandidātu.
  http://korrespondent.net/world/1242781-norvezhskij-terrorist-brejvik-napisal-deklaraciyu-nezavisimosti-evropy

 • Nacijas nenogalina, nacijas izdara pashnavibas.

 • Anderss, protams, izvelejas visradikaalaako un man nepienjemamaako metodi savas nacijas glabsanas meginajumaa – apvaca Labor Party, kuras ideologija ir MULTI-CULTI, jauniesus, kuri buus norveegju tautas izniicinaashanas turpinaataaji.

  Te ir video, kuru vins esot sataisijs dazas dienas pirms sava krusta kara.
  http://www.youtube.com/watch?v=rAwp2FnRmsE

 • Vai viņš ir masonis? Tur video uz īsu brīdi parādās bilde, kurā viņš ir raksturīgajā ietērpā.

 • Kops kura laika zorge ir masons, ka pazīst ietērpus?

 • Šajā lappusē iespējams iepazīties ar Vidzemes plānošanas reģiona darbinieku atlagojumu (MĒNESĪ):
  http://www.vidzeme.lv/lv/budzeta_informacija/

  Nikolajs Stepanovs – VPR Attīstības padomes priekšsēdētājs 874.72 LVL
  Guna Kalniņa-Priede – VPR Administrācijas vadītāja 750.62 LVL

  Un tagad – šo rakstu sasaistot ar nesenajiem traģiskajiem notikumiem Norvēģijā, vai Jums gadījumā nešķiet, ka līdzatbildīgi ir (būtu jābūt) arī tie cilvēki, kuri pieņem lēmumus par durvju atvēršanu imigrantiem? Negribu piesaukt nelaimi, taču, manuprāt, Norvēģija ir tikai sākums. Un kādēļ? – jo attiecīgās aprindas ļoooti labi zina, ko nozīmē gan sabiedrības šķelšana ar reliģiju palīdzību, gan pretdabiska tautu sajaukšana… un neba jau nu lai ‘vienkāršie cilvēki’ dzīvotu un justos labāk, bet lai ‘zeltu ekonomika’, lai būtu nodrošinātas ‘liberastu tiesības’. Un kas ir šī abstraktā ‘ekonomika’? Un kas tad beigās ir ‘patiesā labuma guvējs’ no šādas politikas? No budžeta līdzekļiem tādi vēl saņem algu! Skaisti.

 • Arī es piekrītu, ka Oslo traģēdijai diemžēl var sagaidīt turpinājumu. Un kā gan savādāk, ja liberastu importētie muslimi islama ideologu ietekmē Eiropā kļūst arvien agresīvāki, jau nonākot tik tālu, ka ar saucieniem “viens suns mazāk!” uzbrūk ne-muzlimu bēru procesijām.
  Lūk šokējošs Holandes TV ziņojums par šo gadījumu, kas neesot tāds pirmais:
  http://www.youtube.com/watch?v=wpImdawOJLw&feature=player_embedded#at=50
  Kāpēc šādas ziņas nepārraida Latvijas TV laikam nejautāsim… Atbilde ir zināma – globālajiem impēristiem patiesība ir ienaidnieks nr. 1.

 • Un te vēl – islamisti Londonas centrā pieprasa šariata likumu ieviešanu Eiropā, paziņo, ka “iekaros Eiropu” un draud nogalināt visus, kas tam pretosies:
  http://www.youtube.com/watch?v=vHmSw1XmMgw&NR=1

 • 1. Shis is inscinets terorisma akts – pilnigi un totali viens pats to nevar iedomaties, izplanot un izdarit.
  2. Ja lidz shim par teroristiem uzskatija brunadainos, tad tagad ari baltadainie ir teroristi.
  3. Skaldi un valdi vislieliskaakajaa izpildiijumaa.
  4. Ceru, ka Norvegi jut tik pat lielas saapes par PASHU (caur NATO) noslepkavotajiem upuriem Afganistaanaa, Iraakaa un Liibijaa.
  ○○○○
  5. Man interesantaakais Islaama un Shaarijas kontekstaa shikjiet ideologjija, ka sieviete ir pati vainiiga, ka vinju izvaro. Vinja uz to uzprasaas, jo nav pilniibaa nosegusies no galvas liidz kaajaam. Izvarotaas sievietes parasti arii veel notiesaa par paeveshanu – nevis izvarotaajus.

 • Labs komentārs no tvnet, kurš arī sāk sludināt Multi-Kulti: “…uzradies kāds monstrs vai pagānu dievs – EKONOMIKA, kurai trūkst “darba spēka”, kā tādam asinssūcējam, un nu jāskraida pa pasauli, šo spēku vislaiku meklējot, vedot iekšā, izsūcot un muļķīgi cerot, ka tas izsūktais klusiņām dosies prom, lai ir vieta jaunam izsūcamam. Un tā nu būs “ilgtspējīga attīstība”.”

 • Pavisam atklāti runājot ir tā:
  Ja vietējās slaucamās govis nedzemdē un nedod pienu, tad ir jāvēd iekšā citas govis, kas dzemdēs un dos pienu.

 • ja mērķis ir piens nevis paēduši cilvēki

 • Runa iet par Latvijas īpašnieku skatpunktu.

 • Lasu P.Stelpa grāmatu. Tajā daudz vērtīgu domu. Runājot par reliģijām, manuprāt, Pauls ļoti precīzi uzrakstījis:
  “Atbilstoši tautas dzīves videi veidojas tās mentalitāte un atbilstoši tai Garīgie Avoti caur saviem Skolotājiem to vada.
  Atteikšanās no savas Gara Mācības un pakļaušanās citas tautas mentalitātei domātai mācībai tautu kā ābolu no zara atrauj. Ir nesaraujamā saistībā Vide, Dzīves veids un Mācība – kā savu dzīvi vidē veidot.”

 • aigars
  26.07.2011., 10:53
  monstrs vai pagānu dievs – EKONOMIKA, kurai trūkst “darba spēka”, kā tādam asinssūcējam, un nu jāskraida pa pasauli, šo spēku vislaiku meklējot, vedot iekšā, izsūcot un muļķīgi cerot, ka tas izsūktais klusiņām dosies prom, lai ir vieta jaunam izsūcamam.
  ——
  Un mēs savus bērnus centīgi sagatavojam kā upurus lielajam ekonomika.

 • Protams, Sandra – kas cits atliek, ja cilvēkam/cilvēcei ir par vāju griba/saprašana, lai izdomātu un ieviestu dzīvē brīvību un nevardarbību.

 • OSLO SINDROMS – (šķietams -?) pretstats Stokholmas sindromam, kad indivīds atsakās no cilvēciskām vērtībām, šķietami aizstāvot nebūtiskas savas un savu tuvāko identitātes īpatnības.

  Katrs cilvēks vienreiz piedzimst fiziski un pēc tam, iespējams, daudzreiz garīgi. Par tādām garīgām krīzēm, cilvēka realizētam vai nerealizētām iespējām garīgi piedzimt no jauna vecumposmu psiholoģijā runā kā par cilvēka pakāpeniskas pieaugšanas krīzēm. Iespējams, par kaut ko līdzīgu var runāt arī attiecībā uz tautām un nācijām. Iespējams, latvieši (kopš XIX gs.) un Latvija (kopš tas valstiskās neatkarības iegūšanas 1918, gadā) kaut kam tādam ne tikai nevar pārkāpt, ieiet pa sen jau atdarītām durvīm. Kaut kam tādam deviņus gadus netika pāri kāds pieaudzis puišelis – veiksmīgs uzņēmējs un intelektuālis Oslo, un neviens to nepamanīja vai arī šis puišelis-politiķis, kas kādus šķietami neapstrīdamus abstraktus principus bija licis savas dzīves pamatos, palīdzīgu roku, cilvēcisku sapratni no līdzcilvēkiem bija noraidījis.

  Par ko ir runa? Vai cilvēks, kas nepavisam neizskatās pēc latvieša var sevi izjust par piederīgu šai zemei un tautai? – Jā.
  Vai mēs katru šādu cilvēku, kas mūsu zemei un tautai, iespējams, var dot vismaz tik pat daudz ka kvarterionis vai metiss Puškins krievu tautai, kuram ir piemineklis Adisabebā ka lielam abesīņu dzejniekam, pieņemsim savā vidū? – iespējams nē

  Ja tā, tad daudzi no mums slimo ar Oslo sindromu.

  Vai Oslo sindroms izpaužas tikai vardarbībā? – Domāju, ka nē
  Stāsta, ka daudzu mūsdienu cilvēku elks Madonna esot izaugusi stingrā formāli katoliskā vidē, provinces pilsētiņā, kur cilvēciskā saskaņa un mīlestība ģimenē un pat visā pilsētiņa visdrīzāk, lielākoties esot bijusi zudusi. Vidusskolas gados meitene brīvdienās aizbrauca uz Ņujorku un tur “moderni uzcirtās”. Pēc atgriešanās dzimtajā pilsētiņa viņu “visi esot sākusi saukt par mauku”. Meitenē jau patiesībā NEKAS nebija izmainījies, viņai tikai vairs “neizskatījās kā visi”. Tad nu meitene nolēma …. un kļuva par to …. Par ko? Vai viņa jūs grauj vai ceļ? Protams, viņa ir cilvēks, (kas pelnījis mīlestību -?), kam nepieciešama mīlestība

 • Sandra -27.07.2011., 10:02
  Ja pagānisms ir nedomāšana, ļaušanās materiālās pasaules, komforta un iegribu īstenošanas impulsiem, tad es esmu kristietis.
  Ja kristietība ir Vārda un Likuma aizstāšana ar kādas Grāmatas, kas, iespējams, tā arī vēl joprojām nav adekvāti pārtulkota latviski un latviski saprasta, ar tās teksta parindeņu, teksta fragmentu tulkojuma iespējamo versiju no teksta izrautiem citātiem, tad es esmu pagāns

 • http://www.erlib.com/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2/%D0%92%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0/1/
  “Мы, христиане разных конфессий и разных стран, люди, знающие христианство не извне и имеющие серьезный опыт знакомства с иными религиями, свидетельствуем, что любая попытка создания “синкретической мировой религии” есть не что иное, как антихристианская инициатива. Мы предупреждаем о том, что если какая-то религиозная или “культурологическая” группа говорит о себе, что она нашла путь к синтезу всех мировых религий, к объединению христианства с каким-либо восточным или “эзотерическим” культом — это явный признак того, что перед нами отнюдь не “всепримиряющее учение”, а очередная секта, которая пытается насадить тот или иной псевдовосточный культ под маской симпатии к христианству. Мы обращаем внимание на недобросовестность пропаганды проповедников синкретических сект, воинственно требующих терпимости. Объявляя невежественным и необразованным фанатиком любого человека, не согласного с их доктриной, зачастую считая, что между их адептами и оппонентами лежит расовая пропасть, они постоянно обвиняют в нетерпимости и сегрегационизме христиан. Заявляя о себе как о носителях “широкого взгляда на мир”, они никогда не признают права христиан оставаться просто христианами. Отказ христианина поклониться “эзотерической доктрине” — что просто невозможно сделать, оставаясь верным духу и букве учения Христа — они немедленно характеризуют как “средневековую нетерпимость”, “фанатизм” и т. п., уверяя, что подобного рода людям нет места в новом мировом порядке, на утверждение которого направлены эти культы”
  ——————–
  Ne pirksta nepakustināšu latviešu ar blondo ziemeļniecisko, etniski tīro, tikai latviešu tautas dziesmas dziedošo u.t.t. latviešu fiziskās atražosanas sekmēšanā

 • http://www.erlib.com/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2/%D0%92%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0/26/
  Поиск общего весьма полезен и интересен. Но лишь до тех пор, пока он остается в рамках исследовательского проекта и не кладется в основу реальной религиозной политики. Как только замеченное общее объявляется фундаментом, на котором разные традиции должны строить совместный храм, то сразу раскрывается некоторая весьма неприятная сторона экуменического проекта. Как только задача из теоретической области смещается в практическую, как только будет поставлена задача не просто заметить общее, а редуцировать свою жизнь к этому общему, то становится очевидно: перед нами задача объединения через обеднение.

  Объединение православных и протестантов, например, предполагает, что, сохранив общую для нас Библию, православные ради примирения со вновь обретенными братьями должны будут отказаться от того, что вызывает их недоумение и раздражение — убрать иконы, красоту Богослужения, почитание святых, молитвы за усопших, то есть все то, что отсутствует в протестантизме.

  И это не просто перемены в обряде. Это перемена в онтологии. Оказывается, различие богослужебных традиций за некоторой гранью начанает влиять на онтологию человеческой жизни, то есть на способ его контактов с духовным миром (как светлым, так и темным).
  —————
  http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cig%C4%81ni
  Iespējams, romas (saukti par čigāniem) 30 gadu laikā Latvijā dubultojuši savu skaitlisko sastāvu. Tas ir fenomens, ko mēs varam atkārtot un pēc trīsdesmit gadiem būt 2-3 miljonus cilvēku liela tauta. Tas var notikt, JA sapratīsim kādi esam un kādi gribam būt, JA dedzīgi mācīsimies to, kas nepieciešams mūsu izaugsmei tā vieta, lai mācītos tāpēc, lai varētu sevi labi pārdot citu izveidotā darba tirgū, JA katrs iegūsim sev apmierinošu atbildi uz jautājumu, kas ir mīlestība

 • Ivar, šī mozaīka mani biedē. Pēdējais citāts krievu valodā mani pārliecina pilnīgi, ka dievturi nav tukšu salmu kūlēji. Lai katrs putniņš dzied savu dziesmu. Mani piemānīja paceplītis, viņam valodā viens teikums minimāli atšķiras no žubītes, un es kļūdījos noteikšanā. Ja paceplītis būtu cilvēks, viņš nāvīgi apvainotos par šo pārpratumu.

 • Kaa ir dievturis? Manā izpratnē tas ir cilvēks, kam skaidrs kāpēc viņš dzīvo, kam ir svētdiena, kas nav tāda pati kā visas pārējās nedēļas dienas.

  Tā gadījās, ka par … dievturi kļuvu, ka ar neapšaubāmu diženumu pirmo reizi sastapos Cēsu Jāņa baznīcā agrā bērnībā, un tā bija mana personiska izvēle, mans toreiz vēl īsti neapzināts lēmums. Ar ko īsti sastapos sapratu, varbūt pirms kādiem desmit gadiem, varbūt pavisam nesen. Tagad, šķiet esmu to sapratis un pieņēmis.
  ————
  Ir svarīgi ticēt. Mazāk svarīgi ir kā ticēt. Ir svarīgi, lai ticībā cilvēks būtu vismaz trijatā: pats, kāds cits, Viņš. Tad atnāk arī Cerība un Mīlestība

 • http://www.rusf.ru/abs/rec/golubeva.htm
  Стояли звери
  Около двери,
  В них стреляли,
  Они умирали.

  (tas ir kāda maza zepera pašatrasts skaitāmpantiņš
  ;
  atļaušos būt didaktisks, tas ir lielisks pantiņš par to ka zvēri=nedienas ir pie mūsu durvīm, bet mēs tās uzvaram)

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.