24.marta “Latvenergo tarifu akcijas” REZOLŪCIJA

Saskaņā ar Satversmes 1. pantu, Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.

Saskaņā ar Satversmes 2. pantu, Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Šie ir paši svarīgākie Satversmes panti, kurus nekādi deputāti, ministri vai prezidenti nevar atcelt vai mainīt.

Suverēns valstī ir tas, kam piekrīt augstākā, pēdējā un galīgā izšķiršana visos svarīgākajos dzīves jautājumos. Latvijā suverēns ir Latvijas tauta. Saeimas deputāti un prezidents šai shēmā ir tikai tautas pārstāvji, tautas gribas pildītāji, tautas kalpi.

Uzņemoties savus pienākumus, Saeimas deputāti tautas priekšā svinīgi apsola „aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti”, kā arī „ievērot Latvijas Satversmi”. Savukārt Valsts prezidents, uzņemoties savus pienākumus, tautai apsola: “Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību.”

Satversmes principu ievērošana jānodrošina arī Satversmes tiesai, bet vai tā to dara?

Solījumi ir cēli, bet kādi ir reālie darbi?

Līdzšinējais Latvijas politiskais kurss ilgstoši bijis tik nelīdzsvarots un Latvijas tautas interesēm neatbilstošs, ka Latvija faktiski pārvērsta par alkatīgu starptautiskā biznesa interešu koloniju ar minimālām, lielākoties tīri simboliskām suverēnas valsts pazīmēm. Iedomātas brīvās tirdzniecības ideoloģijas vārdā ir likvidētas, paralizētas vai minētajām biznesa interesēm atdotas daudzas tautas attīstībai nepieciešamās nozares. Šo nozaru peļņa no Latvijas aizplūst, mūsu darbavietas pazūd, ienākumi sarūk, izsīkst iespējas cilvēka cienīgai dzīvei savā Dzimtenē.

Sekas šādai ilgstoši īstenotai, pret Latvijas interesēm vērstai politikai ir tikai likumsakarīgas: hronisks ārējās tirdzniecības bilances iztrūkums, Latvijas resursu izpārdošana, depopulācija, demogrāfiskā katastrofa, masveida aizbraukšana no valsts, masveida bezdarbs, sociālā netaisnība un noslāņošanās, nabadzība, noziedzība, pelēkā un melnā ekonomika, krāpnieciski izraisīta parādu krīze, dabas bagātību barbariska izlaupīšana, nolaista, pussabrukusi infrastruktūra, slikti tautas veselības rādītāji un sarūkošs vidējais mūža ilgums, depresija, cilvēku grimšana atkarībās, ticības zudums sev, valstij, cilvēciskajiem ideāliem un nākotnei.

Šāda politika jau ilgstoši min kājām Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesības, tai skaitā „ANO Starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām” noteiktās katras tautas tiesības „brīvi noteikt savu politisko statusu, brīvi nodrošināt savu ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību”. Savu mērķu sasniegšanai katrai tautai ir tiesības „brīvi rīkoties ar savām dabas bagātībām un resursiem”. „Nevienai tautai nekādā gadījumā nedrīkst atņemt tai piederošos eksistences līdzekļus,” to nosaka šis pret koloniālismu vērstais starptautiskais pakts.

Jāatzīst un jāceļ trauksme, ka notiek mērķtiecīgs, pret Latvijas iedzīvotājiem vērsts genocīds, un Latvija kļuvusi par valsti, kas tautai nelojālas politikas iespaidā aprij pati sevi.

Mēs šeit esam pulcējušies, lai noraidītu ekonomiski nepamatoto elektrības tarifu pacelšanu, bet kā šāda nepamatota pacelšana un citas manipulācijas ap tautai piederošo uzņēmumu vispār kļuvušas iespējamas?

Latvijas tauta 2000. gadā nepārprotami noraidīja jebkādu šā tautai piederošā uzņēmuma privatizāciju vai sadalīšanu. Referendumam pret „Latvenergo” privatizāciju savākto balsu skaits bija tik pārliecinošs. Diemžēl suverenitātes iztirgotāji ir darījuši daudz, lai šo tautas gribu apietu: uzņēmums faktiski jau ir sadalīts, pārveidots par koncernu un iesākta tā tālāka dalīšana; uzņēmums apgrūtināts ar dažādiem starpniekiem un privātas peļņas gūšanas shēmām, atsevišķas ienesīgas funkcijas atdotas privātām struktūrām; uzpūsts uzņēmuma pārvaldes aparāts, uzņēmuma pārvaldes un pārraudzības orgāni pārvērsti par barotavu valdošo partiju nomenklatūrai; noteiktas nepamatoti uzpūstas atsevišķu pakalpojumu cenas, alternatīvas enerģijas iegūšanas vārdā (mazie HES, vēja parki, „zaļā enerģija” u.c.) radītas privilēģijas šo projektu īstenotājiem, nosakot tiem paaugstinātus iepirkšanas tarifus uz pārējo enerģijas patērētāju rēķina. Un, visbeidzot, – valsts pārvaldes iestādes mērķtiecīgi sabotē mūsu tautsaimniecību, elektrisko enerģiju mākslīgi sadārdzinot ar strauji pieaugošu nodokļu nastu.

Neraugoties uz šo sabotāžu un ārvalstu kompāniju ielaišanu Latvijā, „Latvenergo” tik un tā arvien ir stabils, sekmīgs, pelnošs, visas funkcijas veiktspējīgs uzņēmums. Tam nav nepieciešami nekādi ārvalstu investori, kreditori vai spekulācijas akciju biržās. Tad kāpēc mums būtu no tik laba uzņēmuma, kurš maksā lielus nodokļus Latvijas valstij,jāatsakās?

Nedemokrātiski ieceltās Eiropas Komisijas spiediena ietekmē sākta Latvijas elektroenerģijas sektora liberalizācija un atvēršana t.s. ārvalstu investoriem. Šim nolūkam jau sākta „Latvenergo” tālāka sadalīšana un uz šķērssubsīdijām balstītā iekšējā norēķinu mehānisma izjaukšana. Faktiski tas nozīmē visas vairāku paaudžu laikā par mūsu līdzekļiem uzceltās „Latvenergo” sistēmas piespiedu demontāžu un likvidāciju, elektroenerģijas infrastruktūras saraustīšanu gabalos un izdalīšanu t.s. ārvalstu investoriem. Tiem pašiem „investoriem”, kuri Latviju jau iegrūduši nesamaksājamu parādu verdzībā.

Mūs māna, ka tādējādi Latvijas iedzīvotājiem būs dota iespēja izvēlēties sev izdevīgāko operatoru un zemākos tarifus. Taču tā nav taisnība, jo mums jau ir zemi, vienoti, valsts regulēti tarifi. Elektrības tirgus jau ir atvērts, bet ārvalstu investori pagaidām nesteidzas, jo šādi tarifi viņiem ir par zemu. Investori grib pelnīt un pelnīt daudz! Investori nav labdarības organizācijas, bet uz maksimālu peļņu orientētas korporācijas un biržu spēlmaņi! Ārvalstu investori gaida un nāks bariem, bet tikai pēc tam, kad Latvijas valsts atteiksies no tarifu regulēšanas un kad „Latvenergo” izveidotā sistēma būs likvidēta. Tikai tad mēs īsti izjutīsim, ko nozīmē svārstīgi, no globālā tirgus manipulācijām atkarīgi tarifi. Un tie vairs nebūs zemi.

Likvidējot „Latvenergo”, mēs zaudēsim arī mūsu Daugavas spēkstaciju dotās priekšrocības. Bet pats galvenais – ienākumi no elektrības sektora vairs nepaliks Latvijā un nepapildinās mūsu valsts budžetu, bet tiks no Latvijas izvesti, noguldīti ārvalstu investoru kontos un seifos. Un Latvija šajā izkārtojumā paliks vēl nabadzīgāka. Vai mēs patiešām to gribam?

Tāpēc mums ne tikai jāprotestē pret tarifu nepamatotu paaugstināšanu, bet vēlreiz no alkatīgiem tīkojumiem jānosargā mūsu tautas uzņēmums „Latvenergo”.

TAUTAI PIETIEK!

Tāpēc mēs, kas šeit pulcējušies, un tie, kas nevarēja atnākt, bet mūs atbalsta, pieprasām:

 • – Nekavējoties atcelt ieplānoto elektrības tarifu pacelšanu, kā arī apturēt visus uz „Latvenergo” likvidāciju un elektroenerģijas tirgus liberalizāciju vērstos pasākumus!
 • – Publiskot visu ar šiem pasākumiem saistīto informāciju, kā arī valdības un citu amatpersonu parakstītās saistības (memorandus, to slepenos pielikumus un papildinājumus) ar Starptautisko Valūtas fondu, ES institūcijām, Pasaules Banku un citām starptautiskām institūcijām. Tautai jāzina, ko mūsu valdība šīm institūcijām mūsu vārdā apsolījusi!
 • – Veikt pilnu „Latvenergo” koncerna darbības auditu un tā datus publiskot!
 • – Ievērot referenduma procedūrā pausto tautas gribu – „Latvenergo” veidot kā vienotu, visai tautai piederošu bezpeļņas uzņēmumu! Tas nozīmē, ka „Latvenergo” plānojama saprātīga peļņa, kas nav izmaksājama dividendēs, bet izlietojama infrastruktūras uzturēšanai un atjaunināšanai, ieguldīšanai uzņēmuma attīstībā un modernizācijā, kā arī jaunu elektroenerģijas iegūšanas veidu zinātniskos pētījumos;
 • – Kategoriski un pilnīgi atteikties no „Latvenergo”, tā atsevišķu struktūrvienību vai peļņu nesošu funkciju atklātas vai slēptas privatizācijas;
 • – Atbrīvot „Latvenergo” no politisko partiju aizbildniecības, kā arī visiem uz peļņu orientētiem privātiem starpniekiem, bez kuru pakalpojumiem var iztikt, slēdzot tiešus līgumus! Atbrīvot uzņēmumu no krāpnieciskām peļņas gūšanas shēmām!
 • – Noraidīt ārvalstu energouzņēmumu ienākšanu Latvijas tirgū vai „Latvenergo” akciju kotēšanu biržā, jo tas automātiski nozīmēs energonozares komercializāciju un pakārtošanu privātas peļņas gūšanas interesēm un spekulatīvām manipulācijām!
 • – Valstiski veicināt abpusēji izdevīgu un Latvijas interesēm atbilstošu starptautisku sadarbību energoprojektu jomā, kuras ilgtermiņa mērķis būtu Latvijas enerģētiskā neatkarība!
 • – Valstiski atbalstīt indivīdu, organizāciju un zinātnieku centienus alternatīvu elektroenerģijas iegūšanas veidu izpētē un ieviešanā, taču šīs jomas nepadarot par privileģētiem peļņas gūšanas avotiem uz citu enerģijas patērētāju rēķina!
 • – Izstrādāt un sākt īstenot saimnieciskās krīzes pārvarēšanas un tautsaimniecības attīstības stratēģiju, kas balstīta uz lētu energoresursu izmantošanu. Atbrīvot šos resursus no pārliekas nodokļu nastas!
 • – Arī citās jomās pārtraukt darbību, kas veicina šajā Rezolūcijā uzskaitītās genocīda izpausmes!
 • – Pieprasām, lai LR Saeima Valsts Prezidents un citas atbildīgas institūcijas mēneša laikā sniedz konkrētu atbildi uz mūsu prasībām, ziņo par paveikto un iecerēto!

Ja Valsts Prezidents un Saeima nekavējoties nesāks atbildīgu rīcību mūsu prasību izpildīšanai, mēs paturam sev tiesības turpināt plašas un regulāras protesta akcijas, ekonomiskās prasības papildinot ar politiskām.

Akcijas dalībnieku un atbalstītāju vārdā pasākuma organizētājs: _____________

2011. gada 24. martā

Rīgā


* * *

Diskusijas portālā Draugiem.lv par Latvenergo nosargāšanas akcijas rīkošanu:
http://www.draugiem.lv/group/114363/

Rezolūcijas projekts ar komentāriem:
http://www.draugiem.lv/group/114363/2951296/pietiek/izlabotais-un-precizetais-mitina-rezolucijas-projekts?backlink=%2Fgroup%2F114363%2F


 • Manuprāt, izveidojama un izplatāma (internetā un papīra formātā) arī īsā rezolūcijas versija, kas satilptu uz 1 A4 lpp, kur varētu būt 1 teikumu garš ievads un visi treknrakstā iezīmētie p-ti, izņemot priekšpēdējo, kas bez ievaddaļas kļūst nesaprotams un lieks. Pašreizējā pilnā versija priekš rezolūcijas par garu.

 • No KOB viedokļa – bezperspektīvs pasākums – trulam un aprobežotam pūlim. Vismaz 2 savstarpēji konkurējošas organizācijas, no 1 darboņa – Juris Kaļķis – saņēmu vāji slēptus draudus, otri – izskatās pēc balagāna un cirka klauniem:http://lietussargi.wordpress.com (Birzes k-gs viņu vadonis)

 • Gunti Strautniek neizplati melus.Tev Ditaa Rietuma pateica savaa pasakumaa taisnibu par tavo reklameto ciganieti,kuru tu uzdevi par jogas skolotaju,un patreiz tu nodarbojies ar pasakuma apmelosanu visos portalos,dazados veidos-minot gan Juri Kalki,gan to,ka akciju rikojot nacistu organizacijas.tu esi fanatisks apmats sektants.

 • Gunti Strautniek-kads tavai sektantiskajai darbibai sakars ar KOB?tu tak iznemot savas ciganietes reklamesanu un limesanu pa visiem Rigas stabiem neko nezini-tu esi nojudzies.

 • Kāds ir sagaidāmais rezultāts??
  Kāds ir turpmāko darbību plāns (pēc pasākuma)??
  Kur ar to var iepazīties?
  Kas ietilpst komandā, kura organizē pasākumu, izveido turpmāko darbību plānu??

 • Paldies, Kandesa! Jautājumi vietā.

 • 1 no šo akciju atbalstītājiem – variet ievērtēt viņa izteikumus – Juris Kaļķis.
  **************************
  “Agreiju veic sektants-Ledjaevists-Strautnieks-limedams savus plakatus pa visu Rigu ar to ciganieti virsuu-uzdodams to par jogas dievieti.
  Kaiminienu majas cilveki pateica izkastrees to muudzi,kas siem visas parades durvis bij nolimejis ar taas ciganietes plakatiem
  starp citu to ciganieti jau policija meklee,ta ka varbut ari Strautnieks uz kadu gadinu pazudiis. nu ja-taisni to ko tu stasti jau taa ciganiete ar stasta visiem upuriem-vina esot taa dieviete-un Strautnieks taas deels-vini sugestee cilvekus,un sie pasi atdod viniem naudu-taa ciganiete esot nofilmeeta sava nozieguma laikaa-ceru,ka Strautnieks ari ir kadraa ticis
  Strautnieka sekta uzdod,ka ka ir-un ne tikai uzdod,bet Strautnieks ar saviem plakatiem un sugestiju lauzas ieksaa visados pasakumus-sugestee-un mulko cilvekus-bet,kad cilveki saprot,ka tas ir krapnieks un izraida,tad Strautnieks taisa visadas atriebibas akcijas
  nu ja-kaa Strautnieks ar savu ciganieti to pasrealizaciju uztaisa,taa cilveki labpratiigi atdod naudu un darglietas
  ************************************
  Cik zems līmenis šiem it kā “cīnītājiem par tautas laimi” – kuri organizē šos protesta pasākumus, piedalijās Dittas Rietumas pasākumā 25.janvārī LU un citur. Vienkārši nožēlojami.

 • Kandesa, es nezinu par to zemo līmeni 25.01. LU pasākumā, man ir svešas arī sektantitstu ideoloģijas. TF rakstīju to, ka man nav pieņemams persiks ar tajā iespraustiem sērkociņiem vai klanīšanās debesu spīdekļiem, sadrumstalotība problēmu risinājumos. Iespējams, tur esam pilnīgi vienisprātis- kā lielākā daļa komentētāju, kas pazuda pēc janvāra arī no TF.
  Kāpēc ieliku linkus un aicinu pievienoties mītiņā 24.03. 12:00 pie prezidenta pils?- „Latvenergo” ir viens no pēdējiem saimnieciskajiem cietokšņiem, kas vēl palicis Latvijas kontrolē un kura politiku mēs varam demokrātiski iespaidot. Nevis jāceļ elektrības tarifi, bet saprātīgās iespēju robežās tie jāsamazina, elektrība un citi energonesēji (degviela, kurināmais) jāatbrīvo no nodokļiem, tautsaimniecības attīstības stratēģija jābalsta uz iespējami lētu enerģiju.

 • Strautniek-necel nu savu limeni-sektantin nelaimigais-ar visu savu ciganieti.

 • Ka es jums saku – šitā protesta akcija ir pilnīgs stulbums. Come on veči un dāmas – tak palasiet te pat tautas forumā rakstus, tik labas idejas par izglītošanu, kooperāciju un citām produktīvām aktivitātēm un jums vēl ir laika nodarboties ar muļķībām? Pietiek vienreiz protestēt un gaidīt ābolus no ērkšķu krūmiem – mums nav ko gaidīt no valdības, saeimas, partijām utt. Domājat, ka viņi nezin? Domājat, viņi ir muļķi un nesaprot? Domājat, ka viņi nezin tautas domas un noskaņojumu?

 • >> kristietis
  … tik labas idejas par izglītošanu, kooperāciju un citām produktīvām aktivitātēm…
  ===============

  Kad ir sasniegts, attiecīgs zināšanu un koorperācijas līmenis, tad ir jāsāk rīkoties !!!
  Kas ir produktīvas aktivitātes? Vai lasīt grāmatas, diskutēt internetā un vēlēšanās nobalsot par to vai šo partiju? Un tad līdz nākamām vēlēšanām atkal diskutēt, uzdejot un pievilkt jostas, vai emigrēt uz ārzemēm, un neiebilst, ka Latvijas nauda tiek tērēta kārtējos naftas karos tālās zemes, vai neuztrakties, ka pa nodokļu naudu tiek glābta miljonāru labklājība, balstot privātas bankas?
  Nu nebūs tā, ka oligarhi un partokrāti paskatīsies, ka tauta tagad ir izglītota, un paši sāks ierobežot savu labklājību! Būs viņi par to ļoti “jāpārliecina”…

 • LABRĪT – viņiem dziļi pie kājas mūsu pārliecināšana. Nav runa par to, ka tautas neizglītotības dēļ oligarhi to izmanto. Runa ir par to, ka neatkarīgi ne no kā viņi turpinās tautu izvarot un izmantot. Visu to neefektīvo un nerezultatīvo aktivitāšu vidū, kuras tu uzskaitīji, droši varam ierindot arī šo un citas protesta akcijas – tas ir beztolks.

  ar produktīvām aktivitātēm es šeit saprotu reālu saimniecisku pašorganizēšanos, nevis gaidīšanu uz kādu mistisku līmeni, kas pats no sevis radīsies. Ja neko nedarīsim, tad nekas pats no sevis neradīsies un tā arī pēc 100 gadiem varēsim izmantot savu pulcēšanās brīvību rīkojot protesta akcijas un izklaidēt oligarhus ar savu ākstīšanos

 • Kā jau bija gaidāms – šodienas protesti ir kaķim zem astes, bija pašķidri. Un sanākušajiem pietika dukas tikai 1 stundai, pamazām izklīda. Organizātori varēs savā “politiskajā biogrāfijā” pievilkt ķeksīti – biju un pastāvēju.

 • >>kristietis 24.03.2011., 13:13
  …protesta akcijas – tas ir beztolks…
  …ar produktīvām aktivitātēm es šeit saprotu reālu saimniecisku pašorganizēšanos…
  =======
  Hmmm, nu varbūt tiem, kas tankā vari izskaidrot, kādas tieši aktivitātes tu ar domā?
  Tiešām, bez uzbraucieniem, vienkārši es neuztveru tavu domu!!! Kādas saimnieciskās pašorganizēšanās varētu celt valsts ekonomiku, un kā tautai atgūt varu pār savu valsti, ja protestēt ir beztolks, kādās tad aktivitātes ir produktīvas?

 • Vismaz palasiet Petrova grāmatu “Cilvēces pārvaldīšanas noslēpumi” pieejamas II daļas, DJVU reader programmā
  http://www.koob.ru/petrov_k_p/taini_upravleniya_chelovechestvom
  Šajā grāmatā – ir par Pilnās Vadības Funkcijas īstenošanu – jebkurā nozarē. Slikti dzīvojam – jo valsts pārvaldīta tiek no savas jomas diletantiem, neprofesionāliem + viņu zināšanas balstās uz brūkošo Rietumu ” pūļa-elites” varas piramīdu. Maz ir palicis veco PSRS laiku kadru – vadītāju. Rubika k-gs, neskatoties uz viņa politisko pārliecību – bija viens kārtīgs saimnieks Rīgas pilsētai savlaik. Un godīgi atsēdēja cietumā par savu pārliecību, kamēr jaunie “latvieši” izzaga Latviju.

 • Aarpraats kaadas skumjas un reizee dusmas paarnjem izlasot(pashlaik neesmu lv), ka piedaliijushies tikai aptuveni 350 cilveeku!!!
  Liekas ka austrumeiropaa cilveeki ir nozombeeti uz nepretoshanos.Pilniigi nopietni.
  Jaa austrumeiropa taa nav ne Egipte,ne Siirija,ne Maroka…
  VIENS IETEIKUMS AKCIJAS RIIKOTAAJIEMÑ-VAJAG RIIKOT VEEL,BET!!!-VISLABAAK,MANUPRAAT BUUTU PIEKTDIENAS VAKARAA AP 19 00.JO TOMEER DARBA DIENAA 12 DAUDZI NEAIZIET TIESHI TAPEEC KA IR DARBAA..
  PROTESTA AKCIJAS TAS GALIIGI NAV BEZTOLKS-TAS IR GANDRIIZ VIENIIGAIS VEIDS…

 • 1. Koncepcija, plāns, satversme – sauciet kā gribiet – kur ir noteiktas pamatlietas – ekonomika+finanses, sociālā joma, pārvaldes principi, cilvēku pienākumi, un vēl daudz + daudz kas – tas svarīgākais – kā patiesībā lietas notiek – kādi ir valsts mērķi (mērs – mērvienība ar ko mēram tās darbības mērķu sasniegšanai) – viss tas lai blēžiem nav iespējams vairs runāt puspatiesības, sagrozīt faktus, zagt, melot, maldināt
  2. Uz 1 punkta pamata cilvēki kas saprot ko nozīmē pārvalde pēc pilnas funkcija pārņem valsts pārvaldi – ja iespējams tad tiem cilvēkiem nepietiek vienkārši to zinām – viņiem jābūt attiecīgajam psihes tipam (cilvēciskajam) – tādi kurus nevar nopirkt kā padauzas, tādi kam dzīves mērķis nav nopelnīt, gūt kaifu utt. – jo viņiem būs jāpieņem pārāk nopietni lēmumi – tādi kuru sekas var salauzt cilvēku kā sērkociņu
  3. Saprotot to kad pirmie 2 punkti nav īstenojami vienkārši pasakot hop – jābūt mērķtiecīgai stratēģijai kā pie tām lietām nonākt – ka es redzu bez demokrātiskas “diktatūras” tie punkti nav īstenojami, jo cilvēku izpratnes līmenis ir stipri atšķirīgs (maigi izsakoties), lielākā daļa ir demoralizēti vai ja var tā izteikties ar atsaldētām smadzenēm, izkropļotu izpratni, vērtībām
  tāpēc es domāju, šodienas pasākumam būtu tikai tad vērtība ja visus sanākošos apvienotu kādā organizācijā kur ir kodols ar 2 punktā minētajiem cilvēkiem (vai arī tādiem kam ir liela griba darīt) – tādejādi veidotos jau reāls spēks – ar turpmāku tā palielināšanu – nepietiek tikai apvienoties – tos cilvēkus ir “jāizglīto” – jāmeģina panākt pēc iespējas līdzīgu izpratni par dzīvi, patieso lietu būtību.
  Šāda organizācija būtu pamats apvienot arī daudzus dažādu nozaru speciālistu – savādāk ja pat tādu cilvēku ir daudz – skaldi un valdi – visus viņus apslāpē
  visi šie pasākumi faktiski ir vērsti tikai uz vienu – valsts pārvaldes (lēmumu pieņemšana, stratēģiju izstrādāšana, mērķu noteikšana utt.) atgūšanu Latvijas tautas rokās
  Uzskatu – jebkuras citas darbības nav ilgtspējīgas, mazefektīvas (rada efektivitātes ilūzijas) – rezultāts nenoturīgs – pārāk daudz greizo spoguļu visās jomās

  Valsts – tas ir spēcīgākais ierocis Latvijas tautas rokās

 • Valsts – man nepieder ne kvadrātmetrs Latvijas zemes un pārstāvība par mani lemj tikpat netaisnīgi kā par citiem. Jā, man arī reiz ēm šķiet, nevar stāvēt malā- aizgāju un nostāvēju malā. Jo, kad mēģināju ienirt masā, es sapratu, ka nav masas, ir daudzas interešu grupas. Tēma it kā Latvenergo, tas nu tiešām visiem kopīgs jautājums. Bet vienam vajag pakārt Godmani, otram no Dombrovska prasīt, lai atdod nozagto, trešajam- atjaunot Pilsoņu kongresu, ceturtajam- izlamāt Sorosu. Un pa to burzmu pat nav pamanījuši, ka rezolūcija jau sen pie prezidenta un nav vajadzības, lai viņš “nāktu pie tautas”. Distance starp ieeju pilī un pūli bija ap 100 metru, to nodrošināja policija un tur varēja notikt tikai radio un TV intervijas.
  Viss ļurļūzis- citādi es to nesaukšu – tomēr ilga vairāk kā trīs stundas, daļa pie pils, daļa- pie Saeimas. Nabaga Āboltiņas miesassargi dzelzu ģīmjiem klausījās, kas vēl bļāvējiem ienāks prātā. Jo neviens netaisījās klausīties, galvenais bija pašiem izbļaustīties. Prasīju vīram ar trompeti – mūzika arī te? Atbilde bija- troksni taču vajag. Troksnis bija, jēgas nekādas. Un ja nav jēgas, nav arī rezultātu.

 • <lurike 24.03.2011., 18:23
  (..)
  Troksnis bija, jēgas nekādas. Un ja nav jēgas, nav arī rezultātu.
  ========================================================
  Zinātniskos eksperimentos negatīvs rezultāts – arī ir rezultāts.Nāks laiks – nāks apjēga par kādu vienojošo IDEJU? Process notiek – ir sapņi, ir vīzijas, notiek meklējumi – negrimsim izmisumā un pesimismā.
  ''Radošums pārliecinoši atklājās kā ceļš ārā no krīzes.Iespējams, pat vienīgais – par 'Forumu radošai Eiropai' sk. rakstu 'Kā stādīt koku?'(K-Formus/12 slaids/lpp)
  http://www.kulturasforums.lv/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=73%3Akf1509&Itemid=495

 • Šajā sistēmā, tās stabilitātes un nemainības nodrošināšanai ir izveidoti 2 vienlaicīgi darbojošies sistēmas garanti. “Skaldīšana” un “tvaika nolaišana”. Cilvēkam neko vairāk arī nevajag, cilvēks dzīvo. Cilvēks jau nespēlē šahu, vairākus gājienus uz priekšu nedomā. Nolamā varu (to sauc par cilvēktiesībām un brīvību) un atkalapievienojas atpakaļ savā barā (partija , interešu, reliģiskā … grupa), un dzīvo tālāk. Cilvēkā ar laiku noteikti iemājos doma, ka valsts ir kaut kas ārpus viņa spēju ietekmes. Bet tā arī ir. Cilvēki vai cilvēku grupa nevar ietekmēt varu un tās lēmumus. Tā nevar būt, tā nenotiek ne Francijā, ne Itālijā, ne Spānijā, ne Grieķijā. Kāpēc cilvēki iedomājas, ka tieši te, Latvijā notiks kaut kas pretēji “demokrātiskās” varas sitēmai? Nenotiks!

 • lurike izteica viedus vārdus – “man nepieder ne kvadrātmetrs Latvijas zemes” .
  tur tad arī ir šīs situācijas sakne. nu nāksies mums visiem vēlreiz Latviju izpirkt, arī lūriķei vismaz kvadrātmetru nopirkt.

 • Tie nav nekādi uzbraucieni, mans mērķis nav nevienu apvainot, vienkārši mēģinu pievērst uzmanību, ka šī bērnudārza mentalitāte ir pārāk dziļi iesēdusies mūsu tautas apziņā – gaidīt, kad kāds labais onkulis no Rietumiem vai Austrumiem par mums parūpēsies. Mums nav vajadzīga cilvēku aizbildniecība, bet gan Dievs mums ir vajadzīgs pirmkārt. Otrkārt mums kā tautai nevis gaidīt ar izstieptu roku pēc žēlastības dāvanām, bet pašiem sākt strādāt un darboties

  Sāksim ar to – katrs atsevišķi par sevi mēs lielākā daļa esam vāji, nabagi, par maz zinoši, bet saliekot visus savus resursus, zināšanas, prasmes, pieredzes kopā mēs būtu pietiekami stipri lai varētu parūpēties par sevi bez politiķu un viņu radītās sistēmas palīdzības.

  Tai ir jābūt visas tautas vienotai kustībai, atmodai no apakšas, bez tiešas saistīšanās ar partijām un politiķiem. Tā nav sacelšanās pret valsts iekārtu, bet gan iniciatīvas uzņemšanās par tām mūsu vajadzībām, kuras valsts iestāžu struktūras nespēj mums nodrošināt.

  Piemērs – daudz Latvijā ir nabadzīgu ģimeņu, kuriem nav ko ēst, bet daduz ir neapstrādātu zemes platību, lauksaimniecība ir panīkusi. Tak lūk – redz kur ir pārtikas avots, tas ko mēs paši varam izaudzēt. Taču šobrīd vienīgais veids, kā to realizēt ir kooperācija.

  Kāda jēga tērēt savu laiku piedaloties protesta akcijās, kas nekādus ievērības cienīgus rezultātus nedod? Patiesībā problēma jau nav šie atsevišķie jautājumi, kā elektroenerģijas tarifi vai lielie nodokļi, bet gan visas sistēmas mērķtiecīgi iznīcinošā darbība kopumā. Tas nozīmē, ka mums jāveido savas no sistēmas neatkarīgas tautsaimniecības un finansu kooperācijas

 • >> Kristietim
  …mums jāveido savas no sistēmas neatkarīgas tautsaimniecības un finansu kooperācijas. Visu mūžu dzīvoju un strādāju laukos, bet ko tādu gan naspēju iedomāties. Tā būtu apsolūti nelegāla darbība, un mums nemaz nav bezīpašnieka zemes. Patiesībā šis pasākums bija protests pašiem pret sevi. Tikko paši šo Saeimu ievēlējām, līdz vēlēšanām pusotra gada laikā JL Dombrovska vadībā neizdarīja pilnīgi neko. Vai bija iemesls par viņu balsot? Protams nē. Organizātoriem tā bija tikai laba pieredze.

 • Nav ko te jaukt gaisu-nekas nav jaaveido.IR JAARIIKO PROTESTA AKCIJAS.
  Jo ir valsts kas jau 20 gadus nestraadaa taas iedziivotaaju interesees,bet apkalpo siiku ¨pietuvinaato¨ grupinjas intereses.Nu kam veel tas var nebuut skaidrs!!!Pieljaut to-tas ir MAZOHISMS augstaakajaa pakaapee…
  ESMU PAARLIECINAATS-UZ NAAKAMO PROTESTA AKCIJU BUUS VAIRAAK CILVEEKU.UN TAA NOTEIKTI TIKS ATSPOGULOTA MASSU MEDIJOS,KAS PIESAISTIIS VEEL LIELAAKU UZMANIIBU…

 • Kristietim.
  Kā no šiem absolūti pareizajiem vārdiem – “saliekot visus savus resursus, zināšanas, prasmes, pieredzes kopā” – pāriet reāli uz rīcību?
  J.Labrencim.
  Par kuriem tad bija jābalso, kuri būtu tie glābēji? Partokrātiski “demokrātiskās” vēlēšanās nav iespējams tautai tikt pie kvalitatīva rezultāta.

 • Laura, kā Jūsu prāt lai nosauc savādāk entuziastu veidotu organizāciju ar nolūku piedalīties vēlēšanās lai kaut ko vērstu par labu. Piedalījos Pensionāru partijā. Priekšsēdis bija prof. E. Zelgavis. Viņš kandidēja kopā ar Repši uz otru bankas prezidenta periodu. Palasiet Goglē viņa runu liekas 7 Saeimā. Acīmredzot Jūs Laura neesat bijuse ne uz vienu jauno partiju kongresu. tad vismaz palasiet viņu programmu. Ja viņi to darītu nauda dēļ, tad sen jau būtu LC, TP vai Vienotībā. Ja arī Jūs balsojāt ar tukšu aploksni, tad veiksmi darbā svešā zemē .

 • Vismaz trīs gadus visi apkārt runā, ka vajag kaut ko darīt. Bet man nezkāpēc šķiet, ka vienkāŗši vienam ir jāsāk. Asīzes Fracisks, kad izveseļojās no tīfa, apsolīja uzcelt baznīcu. Viņš tajos laikos varēja mierīgi izvēlēties vietu sava ciema tuvumā un lēnītēm sāka uz turieni velt akmeņus. Tiem, kas nāca palīgā ripināt akmeņus, viņs izstāstīja savu domu un tā pakāpeniski darba iesaistījās arvien vairāk cilvēku. Tā mazā kapella šodien tiek rādīta tūristiem, tā ir saglabājusies.
  Puisim no Latvijas ir līdzīgs veikums Krievijas vidienē. Viņa iesākta, ir uzcelta kapella pēdējiem Krievijas cara ģimenes pārstāvjiem. Lieki teikt, ka te neviens nav licis šķēršļus, bet ar finansēm pašiem vien bijis jātiek galā.
  Tās abas ir personības. Bet esmu tālu no domas, ka mana zeme personības nerada. Tikai personības ir ar mieru plēsties sevis dēļ, ģimenes dēļ.
  Ja mēs spētu aiz šīs ieinteresētības saredzēt lielo tēmu- Latvijas uzturēšanu- tas ir tikpat kā dieva nams. Tad varbūt īstenotos daudz kas no šajā portālā publicētā un pat skeptiķi atrastu, kur pielikt roku.

 • <lurike 25.03.2011., 20:28
  Vismaz trīs gadus visi apkārt runā, ka vajag kaut ko darīt…
  ========================================================
  Loģiski, jo līdz dižķibeles krīzei jau 'treknajos gados' par Latviju daudzi nedomāja.Tagad 'brīvajā krtienā' daudzi apjēdz, ka bez drošības spilvena būs smags atsitiens pret krīzes bedres dibenu?
  – ''Viss notiek, kā tam jānotiek, neatkarīgi no mūsu gribas. Bet brīvība ir mūsu attieksmē pret notiekošo.''
  ■Studijas viesis Vides aizsardzības kluba dibinātājs un līderis Arvīds Ulme
  http://www.vissnotiek.lv/2011-gada-21-marts/
  p.s.
  Vecajiem cīnītājiem vēl spēks kaulos – i atmodas ''bundziniekam'' Latkovskim, i ''taurētājam'' Ulmem – tas priecē. Īpaši jau jaunās paaudzes aktivitātes – ja tik Eiropas nauda nesabojās….?

 • Tiem kam liekas ka protesta akcijam nav jeegas-aizejiet,pasakiet to visiem shiem 500 000 cilveekiem:

  http://www.lenta.ru/news/2011/03/26/mass/

  ..bet es saku-austrumeiropa ir nozombeta uz nepretoshanos…

 • Atliek vien painteresēties par 1.un 2.Pasaules kara norises vietām un kritušo skaitu A-Eiropā, lai apjēgtu ”nozombēšanās” iemeslus.

 • Alternatīvais piedāvājums – politiskais plakāts – nākošajiem pasākumiem.
  ****************************
  http://img5.imageshack.us/img5/9392/pla5k.jpg

 • <Cits cilveks no malas 26.03.2011., 17:16
  (..)
  ..bet es saku-austrumeiropa ir nozombeta uz nepretoshanos…
  ========================================================
  Pārdomām:
  ''Sofijas ielās sestdien izgājuši tūkstošiem Sociālistiskās partijas atbalstītāju, kuri pieprasa labēji centriskās valdības atkāpšanos, ziņo LETA.''
  http://www.ir.lv/2011/3/26/tukstosiem-cilveku-pieprasa-bulgarijas-valdibas-atkapsanos
  – KĀ 1944.g. Bulgārijas valstī, kas bija nacistiskās Vācijas sabiedrotā 2.Pasaules karā bulgāri sagaidīja Padomju karaspēku/krievus? Der salīdzināt ar notikušo Latvijas teritorijā 1944.-1945.g., lai par šodienas atšķirībām uzvedībā padomātu.

 • <<Cits cilveks no malas 26.03.2011., 17:16
  - PADZIĻINĀTĀM pārdomām ('kas es esmu'?):
  Arvids Jozaitis, filozofs:
  ''Lietuvieši nekad nesapratīs, kādēļ Vācijas Trešā reiha armijā vairāk nekā 100 tūkstoši latviešu bija vācu uniformās; kādēļ bija latviešu "Waffen SS" 15. un 19. kaujas divīzijas. Mums, lietuviešiem, pateicoties ģenerāļa P. Plehaviča, Viļņas un Kauņas skolotāju pūlēm, kas sagrāva vācu plānus radīt lietuviešu leģionāru armiju, līdz šai baltai dienai nav skaidrs, kādēļ latvieši tik viegli padevās. Ne jau daži tūkstoši zvērēja Hitleram, bet jauni vīrieši gandrīz no katras ģimenes. Tas vairs nav joks!

  Varu atbildēt: tas notika tādēļ, ka, sastopoties ar boļševismu, latviešos atdzima Livonijas gars, pakļaušanās instinkts vāciešiem, un viņi nostājās zem vācu karogiem kā zem savējiem. Lietuviešiem, kas pārdzīvojuši Grīnvaldes jeb Žalgires kauju, tā ir tīra anomālija, latviešiem – ne. Tādēļ mūsdienās latvieši labāk izprot igauņus, brāļus no Livonijas laikiem, kuri arī tajā pašā 1943. gadā izveidoja savu "Waffen SS" leģionu.
  Vēsture prasa, lai ar to apietas gudri, jo, sākot akcentēt atšķirības, mēs kopīgu latviešu – lietuviešu identitāti nemodināsim. Tā arī vienmēr klupsim pār 16. martu, kad liela daļa latviešu klusu vai skaļāk atzīmē Leģionāru piemiņas dienu. Bet paldies dieviem, ka abu valstu parlamenti 2000. gadā pieņēma nopietnu lēmumu 22. septembrī svinēt Baltu vienības dienu – kopējo uzvaru Saules kaujā 1236. gadā. Un patiešām – ugunskuri tad deg no Rīgas Bastejkalna līdz pašai Prūsijai.''
  http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/latvijas.zinas/?doc=92699

 • Edge
  27.03.2011., 10:18

  Nu redz-Bulgarija ar sasparojusies.
  Jaa-itkaa protams visu austrumeiropu nevar likt vienaa maisaa-varbuut nedaudz esmu paarsteidzies ar savu spriedumu,BET VARBUUT ARII NEE..
  jo neskatoties uz atskiriibaam senaakaa veesturee ,laikam (LAIKAM),20 gs. otraa puse ir tomeer atstaajusi kopiigas ieziimes,JO..
  Neviena no bijushajaam PSRS republikaam,ka arii gandriiz visas socbloka valstis,nu sakiet ko gribat-nu neviena nav aizgaajusi savaa attistiibaa pa shiem 20 gadiem taalu uz priekshu paareejaam,nu neviena.Es nesaku ka visas shis valstis ir vienaadas-protams ka nee.Bet kopiigaa aina ir nu tik liidziiga..
  Taa jau piekriitu-par latviesu paklausanos vaacieshiem it iipashi.

 • <Cits cilveks no malas 27.03.2011., 12:04
  (..)
  Bet kopiigaa aina ir nu tik liidziiga..
  ========================================================
  Salīdzini to ainu ar Japānas Fukušimas apkaimē redzamo -kas zin,(tpu,tpu,tpu), kas var garantēt 100%, ka pēc pāris gadiem ko tādu neredzēsim aiz loga, nevis TV ekrānā?? Cena par to progresu, vēlmi sasniegt jo augstāku labklājību ir augsta jāmaksā…1991.g. to retais apjēdza, kad padomju sociālo sistēmu grāva pirms jauna bij' izveidota….2011.g. lielākā daļa to skaidrāk saredz, taču, ak, vai uzcelt ko jēdzīgu vietā vēl nespēj.
  - Ja par vāciešiem piekrīti, tad, ceru, ka zini vēsturisko kontekstu? 1939.g.martā (20.-23.) vācieši sagrāba Lietuvas valstij piederošo Klaipēdas/Mēmeles apgabalu, tā kā pēc mēneša uz A.Hitlera dzimšanas dienu latviešiem bij' jābrauc tikai kopā ar igauņiem.
  A Staļins rīkojās gudrāk – uzdāvināja Lietuvai/lietuviešiem visu Viļņas apgabalu 1939.g.novembrī (un pēc 2.Pasaules kara vēl to Klaipēdas arī atgrieza Lietuvai).

 • p.s.
  Par ”kopīgo” 1989.g. savā intervijā ”Ja uzdrīkstētos būt/Если осмелиться быть
  runāja filosofs Merabs Mamardašvilli:
  ”(..)Patlaban mēs jo bieži savā vidē saskaramies ar cilvēkiem, kuru apziņa ir dezorganizēta, atmiņa izpostīta, kuri ir apveltīti ar bezdzimtu, svaidīgu totālu skaudību. Viņi nezina, kā bērni ir, kādai dzimtai pieder, kā dzīvojuši viņu senči, kādi likumi tos vadījuši, kāds dzīvīgs spēks iedvesmojis to, ko viņi darījuši.Viņi gaida tikai pavēli.Bet pavēle, patvaļīgs lēmums:kaut kam ”būt”, būs tikai snaudas turpinājums / – Сегодня мы часто сталкиваемся с людьми, дезорганизованными в своем сознании, с разрушенной памятью и безродно мечущейся тотальной завистью. Они не знают, чьи они, из какого рода, как жили их предки, по каким законам, какал живая сила воодушевляла то, что они делали. Они ждут, если угодно, только приказа.Но лишь продолжением сна был бы приказ, произвольное решение: чему-то “быть”!
  http://society.polbu.ru/mamardashvili_understandphilo/ch20_xi.html

 • Edge
  27.03.2011., 14:01

  …apveltīti ar bezdzimtu, svaidīgu totālu skaudību..

  Luuk viena no paraadiibaam kas dominee Latvijas (ka arii citu bijusho PSRS republiku)sabiedriibaas.
  Kaa lai iekustina sabiedriibu kas reagjee tikai uz visu ¨spiidiigo¨-resp.,uz naudu!??
  Tas kuram nauda(vienalga,kaadaa veidaa ieguuta) tas shiis sabiedriibas aciis izpelnaas uzmaniibu,vinjaa ieklausaas.
  Man ir paaris idejas kaa tikt ar sho galaa,bet rakstiit sheit nebuutu laikam praatiigi,jo iespeejam sho forumu palasa arii slikti cilveeki,kas uzreiz shiis idejas izmantos savaa labaa..

 • Cits cilvēks no malas, pareizi jau Tu raksti. “Iekustināšanai” vajag naudu, naudu vajag jebkurai aktivitātei. Pat ja Tev patiesi izdotos noorganizēt un saaicināt tos, kuriem šodien nav pat pietiekoši maizes ēšanai, kas viņiem apmaksās ceļa naudu, 5 ls? Lai sasauktu, informētu, reklamētu, saskaņotu pulcēšanās vietu …. atkal būs nepieciešama tā pati nauda. Labi, pieņemsim, ka miljons gaida vecmāmiņas zeķē.
  Kādu Tu noformulēsi un paskaidrosi domu, ideju, uzdevumu, lai visi šie cilvēki (krievi, latvieši, ticīgie, neticīgie, bagātie, nabagie, Vienotības, SC, ZZS, TB un VL atbalstītāji) Tev sekotu? Tauta un cilvēki taču sadalīti un pretnostatīti, bet pati dalīšana tiek glorificēta. Priekšplānā tiek izkārtas cilvēka tiesības (par tām gan cits stāsts), tiek spēlēts šis nebeidzamais teātris ar uzbrukumiem, apvainojumiem, pretenzijām. Tas izsūc enerģiju un tikai padziļina pretrunas. Bet tā ir sistēma, labi ieeļļota mašinērija un nav apstādināma. Akcijas, kurā piedalīsies neiespējami liels skaits iedzīvotāju, šo varas mašīnu pat nepiebremzēs. Uzskatu radikalizācija tikai rada partijām piekritējus. Pat ja Tev izdotos neiedomājamais un Tu apvienotu lielu skaitu piekritēju, Tavai iniciatīvai ar viltu, ar krāpšanu, demagoģiju un manipulācijām pieslietos partijas, kuras tādējādi vēlētos vairot savu piekritēju skaitu. Demokrātija, kā sistēma, iekšēji ir nesagraujama, to rada un veido iekšējās pretrunas, kas ir šīs iekārtas asinis!
  Kā demokrātija sagrūst? Palasi par Romas impērijas galu, tur aprakstīts.
  Varbūt kļūdos, bet domāju, ka šai varas sistēmai tomēr ir viens Ahileja papēdis. Vēlēšanas.

 • <Indulis 27.03.2011., 20:11
  (..)
  Varbūt kļūdos, bet domāju, ka šai varas sistēmai tomēr ir viens Ahileja papēdis.
  Vēlēšanas.
  ========================================================
  Ceru, ka kļūdies. Romas impērijas gals būs nieks, sīkums, nenozīmīgs atgadījums (huņņi ar Atillu jau Roma neiegāja) – salīdzinot ar pašreizējās varas (Rietumu demokrātijas) sagrūšanu.Šodienas 21.gs.situācijā (pēc Irākas,Afganistānas,Lībijas)vietā var parādīties tāda diktatūra, ka pat Staļina&Hitlera laikos piedzīvotais būs kā ''bērnu spēles''. Nedod' Dies' piedzīvot.

 • Šodien raidījums “De Fakto” parādīja pavisam īsu sižetu par 24. marta piketu un tā iespējamajiem organizētājiem. Sižeta vidū bija redzami kadri, kuros bija redzams, kā grupa cilvēku ieiet kādā LU auditorijā, lai apspriestu piketa rezultātus. Kadros redzēju daudzus cilvēkus, kuri piedalījās 25. janvāra seminārā. Bet – ne visus. Tad nu gribētu zināt, vai par šo apspriedi bija informēti arī ierindas tautasforuma biedri, jeb tikai izredzētie (elite)? Jeb varbūt žurnālistu materiāls ir uztaisīts tendenciozi un ar dezinformācijas piedevu? Un vai un kā tautasforuma aktīvisti piedalījās piketa organizēšanā? Paldies!

 • De Fakto sižetu, protams, būtu interesanti redzēt, lai gan jēga no tā maza. “Tautas Forumam” biedru nav. Ja ir jautājumi par šī vai kāda cita materiāla publicēšanu/nepublicēšanu, tad ar šādiem jautājumiem vērsieties pie manis, jo par to atbildu es. Bija pāris atsevišķi laika posmi, kad informāciju publicēja arī Mārtiņš, Aigars un Jānis. Iespēju (kuras man ir stipri ierobežotas) robežās centīšos atbildēt.

 • Indulis
  27.03.2011., 20:11

  Es par to naudu biju domajis drusku savaadaak-ka, shii sabiedriiba,vienkaarshi izsakoties,klausa tos kam ir nauda(vienalga kaadaa veidaa ieguuta).Shie te, taa saucamie oligarhi ir tie kuri peedeejos 20 gados guvushi vislielaako tautas uzticiibu.Diezgan aarpraatiigi,lai neteiktu vairaak.

  Veeleeshanas-principaa viena no svariigaakajaam dienaam vidusmeera cilveeka dziivee, muusdienu Latvijaa-ja jau runaajam konreeti par sho valsti.Tikai sheit,taapat kaa citaas austrumeiropas valstiis daudzi neapzinaas,ka tas, ka vinju gimenes loceklji ir spiesti straadaat kaut kur arzemees,ir tieshas sekas vinju bezatbildiigai(vai varbuut apmaatai,nozombeetai) riiciibai veeleeshanu dienaa…

 • Edge,
  dialektika un sabiedrība nemitīgi meklē labāko virzienu, pilnveidojas, aug. Ja tā nenotiek, tad tā pati sabiedrība lemta trūdiem un iznīcībai. Ar negatīvu attieksmi, noliegumu uz sabiedrības attīstibu raudzīties nav pareizi. Vajadzīgs izrādījās gan Hitlers, gan Staļins ( jāatzīmē, ka abi bija partiju un demokrātijas produkti) vismaz noderīgas sabiedrības mācības ziņā. Kas nākotnē būs, nebūs, tas gan tirgus čigānietēm jājautā!
  Cits cilvēks no malas,
  vēlēšanas taču ir visiem labi zināmais pilnvaras došanas akts. Protams, pastāv atšķirības no pilnvarojuma, ko persona izsniedz kādai citai personai mašīnas lietošanas vai līdzīgā sakarā. Vēlēšanās tiek dotas pilnvaras politiķiem ar vēlēšanu biļeteniem uz 4 gadiem. Miljons vēlētāju dod pilnvaras simtam priekšstāvju. Īpatnība tajā, ka pilnvaras saņēmējs atstāj ar garu degunu vēlētāju un uzlūko viņu turpmāk kā tukšu vietu. Velētājam neatstājot nekādas, ne mazākās tiesības nākotnē lemt vai kaut ko ietekmēt, pat paldies nepasaka. Vienkārši apšmauc un pēc vēlēšanām vienpersoniski izlemj jebkurus jautājumus. Un paziņo: “Mēs(partijas biedri, vai) izlēmām … tā un tā”. Tāda demokrātija saucas apšmaucība, uz tās balstās Latvijas vara. Bet dīvainākais, ka miljons nespēj paprasīt nekādu atbildību no simta savstarpēji slēgtajā juridiskajā aktā!

 • <Indulis 28.03.2011., 19:15
  ''Edge,
  dialektika un sabiedrība nemitīgi meklē labāko virzienu, pilnveidojas, aug. Ja tā nenotiek, tad tā pati sabiedrība lemta trūdiem un iznīcībai.
  (..)Kas nākotnē būs, nebūs, tas gan tirgus čigānietēm jājautā!
  ========================================================
  Jājautā čigānietēm?! – O-go, Indulis seriālus par čigāniem Krievijas/PTP skatās? Manuprāt, Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģijas 2030.g. rakstītāji ar čigānātiem, zīlniekiem, burvjiem, astrologiem nekonsultējas – drīzāk ar futorologiem, sociologiem, filosofiem.
  Papildus info – intervija ar vienu gudru vīru, kas gan nesen aizsaulē aizgāja:
  ''Pašu latviešu nemīlestība pret savu valsti — tas ir viens no nopietnākajiem draudiem Latvijas nākotnei. Tā uzskata Latvijas Universitātes habilitētais profesors Arturs Mauriņš. Pēc pamatspecialitātes biologs, viņš nodarbojas arī ar futuroloģiju. Tā gan nākotni neparedz un nezīlē, toties no visiem iespējamajiem nākotnes attīstības variantiem spēj izvēlēties visizdevīgākos. Viņš ir pārliecināts, ka latvieši ir gudra tauta ar izcilības potenciālu, taču, lai to īstenotu, kopā jāsasauc idejām bagāti mākslinieki, filozofi un teologi, kas radītu Latvijas attīstības stratēģiju dzīvei, nevis plauktam. Turklāt esot arī tādi radošie, kas gatavi strādāt bez algas.''
  http://www.diena.lv/lat/business/lietiskadiena/pelecibas-neesam-intervija-ar-futurologu-arturu-maurinu
  p.s.
  Starp citu, Induli jau ''saskaitīja'' ? Tautas skaitīšanas 2011 dati jau droši vien apliecinās to nebijušo izaugsmi, ko Latvijas valsts/sabiedrība piedzīvojusi pēdējos divdesmit gados ceļā uz rietumu labklājības valsti demokrātijas&brīvā tirgus apstākļos?

 • Edge,
  vēl jau nesaskaitīja : http://www.delfi.lv/news/national/politics/tautas-skaititajiem-durvju-kodi-janoskaidro-pasiem.d?id=376594
  Bet par plāniem un zīlēšanu runājot, aptuvena definīcija varētu būt šāda:”Plāns – tā ir uz esošo resursu pamata bāzēta hipotēze”. Pareģojumus, kuri pamatojas nākošajā resursu kārtā, jau var droši attiecināt uz zīlēšanas salonu “kompetenci”. Kaut gan arī jāatzīmē, ka zīlēšana un plānošana ir jūtu jēdzieni, kurus definēt nebūs iespējams, bet var līdzēt prakse, rezultāti, ticamība utt..
  Futuroloģijas sakarā jāsaka, ka Ķīlim par naudu izdevās apvienot visus Latvijas futurologus 2030 projekta izstrādē. Par rezultātu gan nāksies nokaunēties. Bet zinātnisko grādu futuroloģijā piešķirt neizdosies un joprojām šīs jomas “korifejs” būs tā pati daudziem zināmā “stiprā zīlniece Baisaitova”. Cita kandidatūra, ja neskaita prof. Ķīli un tirgus čigānietes, nav īsti pamanāma publiskā telpā un šai sakarā. Diemžēl tādi mani secinājumi un pārdomas. Var jau domāt diametrāli pretēji, nav liegts un apgāzt ar nav iespējams!

 • Partiju dibināšanas sērga Latvijā.(no KOB viedokļa).
  Patlaban norisinās diskusija par partijas izveidi Ukrainā, kuras platforma būtu balstīta uz KOB principiem. Šāda partija jau ir izveidota Krievijā, partijas vadonis K.P.Petrovs miris (nogalināts ? saņēmis mistisko negatīvās enerģijas projekcijas uz sevi triecienu ?), vēlēšanās atbalsts aptuveni no 1 % cilvēku, partijas biedru rindās – neko nedomājoši “susļiki” jeb akls pūlis, kuram ir par sarežģītu studēt DOTU vadības teoriju, bet vajag takš darboties, izplatīt. Daži tiesu procesi – par antisemītismu, nacionālā naida kurināšanu. Jau izveidotas partijas – pašlikvidācija. 2 reizes jaunas par tijas reģistrāciju atsaka Krievijas varas struktūras.
  Īsumā – kamdēļ nav nepieciešama partija – lai panāktu sabiedrībā pozitīvas pārmaiņas ?! Kādi mīnusi ?

  - Partija ir korporatīvā struktūra, kura apspiež cilvēku iniciatīvu un tiek pieprasīta personīga uzticība vadonim, ne lietai

  - Partija ir jau esošās likumdošanas varas (nozara, viena no pieciem) pārstāve, spēlmane, KOB piedāvā jebkuram cilvēkam kļūt konceptuāli valdošam

  - Neviena partija nevar eksistēt par partijas biedru naudām, attiecīgi – finansiālā atkarība

  KOB Latvija komanda.

 • Kundalini, kāds tam sakars ar apspriežamu tēmu?

 • Partijas un zinātnes, “Rietumos sertificētas Austrumu gudrības”, u.t.t. ir reliģijas priekš tiem, kas “vēlas būt tīri, neatkarīgi un vienlaikus pilnīgi bezatbildīgi”.
  Ja “nolaižas līdz primitīvai kristietībai”, tad jau cilvēks pilnībā samierinās ar mierīgu sēdēšanu “starp bijušajiem”, kuri drīz paši uz kapiņiem aizies (nebūs ar ragutiņām ziemā jāved). Ir tikai viena nianse – pasaules metafiziskie virzības pamati ir sintezēti kristietības katlā un ar kristietības instrumentiem. Pasauli kardināli izmainījušo izgudrojumu autori gandrīz visi bez izņēmuma bijuši kristieši un bieži pat visai pārliecināti.
  Ar Petrovu un Zaznobinu ir mazliet savādāk.
  http://kobtv.narod.ru/lector/zaznobin-list.html
  Un šis “mazliet” ir principiāls. Šie cilvēki nealka nevienu minūti sava dārgā dzīves laika veltīt politikai, bet viņiem to lika viņu pilsoņa pienākums. Bez Petrova un Zaznobina gan Krievijas, gan pasaules politika pēdējos gadu desmitos būtu pavisam citāda. Glancētajos žurnālos viņus nepublicēs, jo viņi taču savā būtībā ir reāli augstākās raudzes intelektuāļi – izsakās skaidri, vienkārši, metodiski pareizi, bet viena nelaime: ar klausīšanos nepietiek, kaut kas arī jāda; vismaz arī ar sevi. Bet visu, kas saistīts ar šiem cilvēkiem un viņu saprastajām vai atrastajām zināšanām, kas ņemts varas augstāko ešelonu apbruņojumā varai vajag sakompromitēt.
  ———–
  Kad visi mēdiji sāks vai nu slavēt vai pelt Petrovu un Zaznobinu,
  visai drīz notiks vai nu kaut kas ļoti labs vai ļoti slikts

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.