A.Dzenis: ‘ «Ciānas Gudro protokoli» – mistifikācija vai drauds?’ (1/4)

Cariskās Krievijas slepeno dienestu safabricēts teksts antisemītisma veicināšanai – tāds ir vispārpieņemtais viedoklis par šo 20. gadsimta noslēpumaināko tekstu. Vienlaikus Protokoli ir arī viens no vispaviršāk un vienpusīgāk pētītajiem darbiem. Pētnieks, kurš tos analizē kontekstā ar slepeno organizāciju vēsturi un darbību, dvēseles miera un līdzjūtības pret cilvēci labad var tikai vēlēties, lai Protokoli patiešām būtu un paliktu falsifikācija vai literārs darbs.

Diemžēl tas neatbilst īstenībai. Cik daudzi ir aizdomājušies par jautājumu – vai Ciānas Gudro protokolu izcelsmei vispār ir jelkāds sakars ar ebreju tautu? Un ja ne, ar ko tad?

Gan Protokolu autentiskuma noliedzēji, gan tie, kas Protokolus atzīst par «ebreju vispasaules sazvērestības plānu», ir tālu no patiesības un paši pret savu gribu veicina Ciānas Gudro nolūku, kuros ietilpst arī antisemītisma radīšana, īstenošanos. Ciānas Gudrie – varenas slepenas organizācijas locekļi, veiksmīgi maskējoties aiz progresa un labklājības lozungiem, ir nodarījuši un turpina nodarīt globāla mēroga ļaunumu gan ebrejiem, gan citām tautām.

Oficiālā viedokļa tapšana

Pastāv divas oficiāli atzītas versijas par Protokolu izcelsmi. Viena no tām radusies antisemītisma pretinieku, otra – antisemītu nometnē.

1917. gadā Krievijas Pagaidu valdības loceklis S. Svastikovs, pamatojoties uz kāda Parīzes ebreja mutiski sniegtajām ziņām, izvirzīja versiju par Protokolu safabricēšanu Parīzē 20. gadsimta sākumā, ko veicis cariskās Krievijas slepenpolicijas – ohrankas virsnieks P. Račkovskis, lai ar šiem it kā ebreju vispasaules sazvērestības pierādījumiem izvērstu plašu antisemītisma kampaņu Krievijā. 1905. gadā, pašā revolucionārās kustības augstākajā fāzē, Račkovska viltojumu ar ohrankas atbalstu publicējis krievu muižnieks S. Niluss. Tādējādi ohranka panākusi, Krievijas iedzīvotāju revolucionārā noskaņojums noplakšanu un pārtapšanu niknumā pret ebrejiem, kuri safabricētajā tekstā bija pasludināti par Krievijas posta un nemieru vaininiekiem. Pats P. Račkovskis nevarēja nedz noliegt, nedz apliecināt viņam piedēvētās darbības sekojoša nenovēršama apstākļa dēļ – miris 1910. gadā.

Minētā versija tika attīstīta 20. gadsimta divdesmitajos gados kā atspēkojums Protokoliem, kas šajā laikā tika pārtulkoti daudzās Eiropas tautu valodās un izraisīja antisemītisma uzplūdus. Tika pat sameklēti literāri darbi, kas it kā kalpojuši par paraugu Protokoliem: vācieša H. Goedšes 1868. gadā izdotais romāns «Biarica» par 12 Izraēļa cilšu vecāko pasaules pakļaušanas plāniem ar finansu operāciju palīdzību, kā arī franču sociālista un masona M. Žolī manuskripts «Dialogs starp Makjavelli un Monteskjē ellē». Atsevišķas satura un stila paralēles tomēr ir vājš arguments apgalvojumam par Protokolu atvasināšanu no minētajiem darbiem. Šādas paralēles iespējams vilkt arī ar, piemēram, N. Makjavelli darbiem un Veco Derību.

Neraugoties uz to, ka minētā versija neiztur kritiku, to aizstāv arī mūsdienu vēstures un politoloģijas autoritātes.

Kā vienu no spēcīgākajiem argumentiem Protokolu viltošanas aizstāvji mēdz minēt Bernes pilsētas tiesas spriedumu 1936. gadā. Process aizsākās 1932. gadā, kad tika ierosināta lieta pret Šveices nacionālo partiju par Protokolu drukāto tekstu izplatīšanu. Pēc četriem gadiem tiesa atzina, ka Protokoli ir viltojums. Spriedums balstījās tikai uz divu liecinieču – K. Radzivilas un K. Herbletas izteikumiem, kas it kā 1904. vai 1905. g. Parīzē uzzinājušas, ka P. Račkovskis fabricējis Protokolus. Tiesa vairākkārt pieprasīja dokumentu kopijas par šo lietu no Padomju Savienības arhīviem, taču saņēma atbildes, ka cariskās Krievijas iestāžu fondos tādi nav atrodami. Jāpiebilst, ka P. Račkovskis liecinieču minētajā laikā Parīzē neatradās, turklāt Protokoli atklātībā bija nonākuši jau desmit gadus agrāk. Pierādījumu trūkuma dēļ apelācijas tiesa Cīrihē 1937. gadā Bernes tiesas spriedumu atcēla.

Antisemītiski noskaņotie autori visbiežāk ir izvirzījuši versiju, ka Ciānas Gudro protokoli nolasīti pirmā cionistu kongresa slepenā sēdē 1897. gadā Bāzelē, un to autors ir cionistu kustības līderis T. Hercls vai viņa tuvākie līdzgaitnieki. Viens no senebreju valodā rakstīto Protokolu eksemplāriem esot izzagts un 1906. gadā nonācis Britu muzejā, kur to angliski pārtulkojis muzeja līdzstrādnieks P. Mardsens. Šādā rakursā Protokoli kļuva par svarīgāko antisemītu argumentu viņu darbības nepieciešamības pamatojumam, jo it kā pierādīja teksta izcelsmi cionistu aprindās, kas vadot «vispasaules žīdismu». «Ciānas Gudro padome» esot ebreju garīgās un finansu aristokrātijas varenākie pārstāvji, kuru mērķis ir varas iegūšana visā pasaulē un neebreju paverdzināšana. Tomēr, kā tiks izklāstīts tālāk, šai versijai ir vēl vairāk vājo vietu nekā Protokolu safabricēšanas aizstāvju apgalvojumiem.

Protokolu nonākšana atklātībā

Pateicoties slepeno organizāciju pētnieku O. Platonova un J. Begunova pētījumiem Šveices un ASV arhīvos, ir iespējams izstrādāt Protokolu izcelsmes ticamāko versiju.

1884. gadā Krievijas sūtņa Portugālē meita, kņaze J. Gļinka Parīzē par 2500 frankiem uzpirka savu paziņu, masonu ložas «Memfis – Micraim» biedru J. Šorstu – Šapiro, lai viņš uz vienu nakti izzog no ložas arhīva dokumentu, kas pierādītu masonu darbības kaitīgumu valstīm un sabiedrībai. J. Šorsts – Šapiro izgrieza no protokolu sējuma kaudzīti lapu, kuras J. Gļinka pārrakstīja. «Memfis Mizraim» loceklis protokolu fragmentu veiksmīgi atgrieza vietā, taču ložas brāļi viņa nodarījumu, visticamāk, atklāja, un J. Šorsts – Šapiro pēc dažiem gadiem Ēģiptē tika nogalināts. Kņaze Gļinka Protokolu tekstu pārtulkoja no franču (nevis senebreju!) valodas krieviski, un tulkojumu mēģināja iesniegt caram Aleksandram III, kurš to atstāja bez ievērības. Drīz pēc tam galma intriga caru noskaņoja pret kņazi, un monarhs J. Gļinku izsūtīja no galvaspilsētas uz viņas dzimtas muižu Tulas guberņas Čerņas apriņķī.

Šeit kņaze Protokolu tulkojumu nodeva apriņķa muižniecības priekšsēdim A. Suhostinam, kurš tos savukārt 1895. gadā iesniedza savam draugam, dzelzceļa inženierim P. Stepanovam. P. Stepanovam bija tuvi sakari ar galma ļaudīm, un, iespējams, pēc neveiksmīga mēģinājuma atkārtoti pievērst Protokoliem cara uzmanību, viņš tos 1895. gadā pavairoja ar hektogrāfu, bet 1897. gadā – nodrukāja nelielā tirāžā. Vēl 20. gs. 30. gados Ļeņina bibliotēkā Maskavā glabājās hektogrāfiskā izdevuma eksemplārs, kas 60. gados jau bija nozudis. Iespējams, ka Protokoli 19. gs. beigās pavairoti arī rokrakstā, un kādi no šiem eksemplāriem nonākuši Rietumeiropas valstīs.

Pavairoto tekstu 1903. gadā avīzē «Znamja» ar nosaukumu «Ebreju sazvērestība» pārpublicēja žurnālists P. Kruševans. 1905. gadā G. Butmi plašus Protokolu fragmentus ievietoja savā grāmatā «Mūsu nelaimju cēlonis», kurā centās pierādīt, ka ebreji plānoti grauj Krievijas ekonomiku. Kā redzams, pirmie Protokolu publicētāji ir traktējuši tos nekritiski un subjektīvi, skaidrojot to izcelsmi ar ebreju sazvērestības plānošanu.

Tāpat rīkojās arī pazīstamākais Protokolu publicētājs, reliģiozais krievu muižnieks un Antikrista atnākšanas pazīmju meklētājs S. Niluss. Viņš pirmais tekstus nodēvēja par «Ciānas Gudro protokoliem» un 1905. g. publicēja brošūrā «Lielais mazajā jeb Antikrists kā drīza politiska iespējamība». Publicētājs Protokolu tekstu sadalīja nodaļās, apgādāja ar anotācijām un plašiem komentāriem. Brošūras otrā izdevuma (1911.g.) priekšvārdā S. Niluss raksta, ka 1901. gadā viņš ieguvis no kāda tuva cilvēka, kas tagad miris, rokrakstu, kurā atklāti vispasaules ebreju – masonu sazvērestības noslēpumi. Rokraksta dāvinātājs apgalvoja, ka tas ir tulkojums no oriģināldokumentiem, ko kāda sieviete nozagusi vienam no ietekmīgākajiem un zinošākajiem masonu vadītājiem pēc slepenas «iesvētīto» sapulces Francijā. Nilusa publikācijas mērķis nebija noskaņot kristīgos pret ebrejiem, bet brīdināt kristīgos brāļus par draudiem valstīm un kristīgajai ticībai, ko ieplānojuši sagraut ebreju aristokrāti un masoni, lai par vispasaules valdnieku varētu padarīt Antikristu – Ciānas ķēniņu.

Protokolu «ebrejisko izcelsmi» nekritiski pārņēma to vēlākie publicētāji Eiropas valstīs un ASV. Latviski Protokolu lielāko daļu savā grāmatā «Svētās tautas nesvētie darbi» iekļāva antikomunists, antisemīts un atturības kustības vadītājs J. Dāvis 1935. gadā. Tā kā Protokolos ir aprakstītas slepena centra vadītas, reāli notikušas vai notiekošas politiskās, ekonomiskās un sabiedriskās norises, to īstumam noticēja daudzi. «Žīdu sazvērestību» kā attaisnojumu ebreju vajāšanai plaši izmantoja arī vācu nacisti. Nav zināmas liecības par to, ka 20. gs. 20.–30. gados kāds Protokolu autentiskuma piekritējs būtu uzskatījis, ka to autori tomēr nav ebreju slepenie vai publiskie līderi.

Pateicoties Protokoliem, ebreju tauta kļuva par viltus mērķi antisemītiem.


Agris Dzenis
, brīvvēsturnieks
Pārpublicēts no www.latvietis.com

Viss raksts, kā arī tā lejuplādējamā versija pieejama šeit.


 • Piedodiet, ka nav tulkots, bet šis attiecas arī uz šo rakstu:

  Бильдерберг-2009: глобальная элита перед выбором
  Мировое правительство

  C 14 по 17 мая в Греции, в афинском пригороде Вульягмени в отеле “Астир Палас” состоялось очередное заседание Бильдербергского клуба, проходившее, как всегда, в обстановке повышенной секретности. Место встречи охранялось кораблями береговой охраны, спецгруппой аквалангистов, двумя самолётами F-16 и полицейским вертолётом. Поскольку, однако, деятельность группы уже давно находится под пристальным вниманием независимых исследователей, общая повестка дня и основные решения, принятые на встрече, стали известны сразу после её окончания. Основная информация, как и в предыдущих случаях, исходит от Джона Такера и Дэвида Эстулина.

  В списке участников, который попал в руки журналистов и был опубликован в греческой газете To Vima, значатся Дэвид Рокфеллер, королева Нидерландов Беатрикс, королева Испании София, бельгийский наследный принц Филипп, министр финансов США Тимоти Гейтнер, президент Всемирного банка Роберт Зеллик, генеральный директор ВТО Паскаль Лами, спецпредставитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук, президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.
  Глава МВФ Доминик Стросс-Кан, бывший председатель Совета по оборонной политике США, сотрудник Института американского предпринимательства Ричард Перл, сотрудник того же института, бывший глава Всемирного банка Пол Вулфовиц, командующий Центральным командованием США генерал Дэвид Петрэус, глава брюссельского аналитического центра “Брейгель” Жан Пизани-Ферри, ответственный за совместные операции по поддержанию мира в Африке ООН-АС Романо Проди, председатель совета директоров “Бритиш Петролеум” и финансовый советник Ватикана Питер Сутерланд, председатель совета директоров “Ройял Датч Шелл” Дж. Ван дер Веер, бывший директор английской службы МИ-6 Ричард Дэрлов, официальный историк Ротшильдов и Г.Киссинджера, экономист Нилл Фергюссон и многие другие.

  Показательно, что во встрече участвовал шведский министр иностранных дел Карл Бильдт, и в этой связи выбор Греции не случаен. К Швеции в июле месяце перейдёт председательство в ЕС, и она намерена уделить особое внимание проблеме расширения Евросоюза и вступления в ЕС Турции и Макендонии (шведское руководство уже выразило своё согласие на начало переговоров о присоединении последней), для чего необходимо решение проблемы Кипра и урегулирование отношений между Афинами и Скопье.

  Если Греция будет усложнять переговоры о дате вступления Македонии, она столкнётся с серьёзными правовыми проблемами, и в настоящее время руководство страны подвергается интенсивной обработке и давлению со стороны Евросоюза. На секретной встрече на этот раз присутствовало 11 греческих представителей, среди которых министр иностранных дел, министр экономики и финансов, глава греческих промышленников и другие.

  Что касается повестки дня собрания, то, по сообщениям Эстулина и Такера, в качестве главных вопросов рассматривались дальнейший ход “развития” экономического кризиса, создание международного министерства здравоохранения и международного министерства финансов.

  В брошюре, предварительно разосланной участникам заседания, указывалось, что мировая элита стоит перед выбором между затяжной и короткой (но глубокой) депрессией.
  Первая обрекает мир на десятилетия стагнации, упадка и бедности, вторая означает резкий экономический спад, который откроет путь к новому мировому порядку, основанному на утверждении принципа эффективности за счёт значительного ограничения национального суверенитета.

  По словам Такера, Гейтнер и Бильдт выступали за интенсивную короткую рецессию, поскольку затяжная может сильно ударить по интересам промышленных групп членов Бильдербергской группы.
  Нынешняя же эйфория, связанная с экономическим оживлением, обманчива и является лишь прелюдией к огромным потерям, с которыми мир столкнется уже в ближайшее время.

  На встрече Бильдт выступил с речью, в которой ратовал за то, чтобы расширить функции Всемирной организации здравоохранения и Международного валютного фонда, преобразовав их в мировые министерства в рамках ООН. Эти предложения полностью соответствуют решениям лондонской “двадцатки” об усилении роли МВФ и имеют непосредственное отношение к скандалу, поднятому в связи со вспышкой эпидемии свиного гриппа.
  Речь идёт фактически о кампании запугивания и устрашения населения, которая призвана обосновать усиление контроля со стороны международных организаций.

  По мнению Такера, этот выбор означает значительное продвижение на пути к созданию мирового правительства, планируемого Бильдербергами. Чтобы централизовать свою власть они с помощью соответствующих средств рассчитывают акцентировать значение проблем, созданных экономическим кризисом и угрозой пандемии для оправдания централизации власти “глобальной элиты”.
  Ключевую роль в скоординированной политике нагнетания страха призваны сыграть средства массовой информации, широко представленные на этот раз на встрече.

  Здесь присутствовали руководители влиятельнейших западных изданий: американских Washington Post и Newsweek, английских The Economist и Financial Times, французских Le Point и Nouvel Observateur, немецких Der Standart и Die Zeit, испанских El Pais и Prisa (издательский холдинг), турецкой Milliyet, греческой Kathimerini, финской Talouselama, швейцарской медиакорпорации Ringier.

  Как указывает Такер, на встрече обсуждалась также проблема потепления климата и установления налога на топливный углерод – вопрос, представляющий важнейший пункт повестки дня Бильдербергов и являющийся частью программы установления международного экологического контроля.
  Планируется передать этот налог ООН, но вводиться он должен постепенно, возможно в скрытой форме.
  Вопросом разработки законодательства об этом налоге на международном уровне уже давно занимается американский сенатор Джон Керри, кандидат в президенты на выборах 2004 г., который, хотя и не фигурирует в списке участников встречи, но предположительно на ней присутствовал.
  Керри участвовал во Всемирном экономическом форуме, а также в подготовительном собрании в Риме, посвящённом переговорам об изменении климата, которые должны состояться в конце 2009 года в Копенгагене и на которых и будет рассмотрен вопрос о налоге на топливный углерод.

  Керри сыграл также главную роль в выдвижении предложения, направленного администрации Обамы, о введении налога на любой выброс двуокиси углерода (даже от дыхания человека). Этот вопрос также стоит в повестке дня Бильдербергов, цель которых выразил присутствовавший на нынешней встрече председатель совета управляющих “Бритиш Петролеум” Питер Сутерлан, заявивший, что он хочет использовать кампанию страха из-за глобального потепления,
  чтобы повысить налоги и контролировать образ жизни людей.

  В ходе обсуждения вопроса о Лиссабонском договоре, имеющем принципиально важное значение для европейских элит, участники встречи выказали намерение послать своих представителей в Ирландию для переговоров с политическим руководством страны в целях обеспечения ратификации договора. В стране проводят усиленную обработку общественного мнения, и недавно в средствах массовой информации были опубликованы результаты опроса, в соответствии с которым уже якобы 52% ирландцев сообщили, что ответят “да” на референдуме, который должен состояться до конца 2009 г. Планируется также проведение кампании по дискредитации тех сил в стране, которые выступают с критикой ЕС – например партии “Либертас” Деклана Ганли.

  По заявлениям Такера, заседание членов группы на этот раз проходило в мрачной атмосфере, поскольку геополитическая ситуация складывается для них не лучшим образом, а их программа встречает серьёзное сопротивление. В соответствии с информацией Эстулина, которая всегда оказывалась точной, Бильдербергский клуб всерьёз озабочен тем, что положение может настолько ухудшиться, что они потеряют контроль над событиями.

  Все последние годы они проводят политику “разрушения спроса”, которая осуществляется через преднамеренный демонтаж мировой экономики, и нынешний экономический кризис может привести к таким результатам, при которых через одно или два поколения произойдёт резкое сокращение населения на 2/3. Это станет результатом голода или пандемии, которая может принять настолько широкий масштаб, что будет сопровождаться непредвиденными последствиями,
  опасными и для самих элит, которые окажутся на грани гибели. Эта перспектива вызывает панические настроения среди самих мондиалистов. Как подчеркивает Эстулин, данный сюжет обсуждался на встрече очень долго.

  Всё свидетельствует о том, что правящие элиты Запада действительно находятся перед решающим выбором, и у них нет единства мнений, а это лишний раз доказывает ложный характер внедряемой ими идеи о всесилии и сплочённости наднационального центра управления.
  Это “всесилие” держится исключительно на слепой вере в безграничную влиятельность “глобальной элиты”. Между тем широкий средний слой управленцев на Западе сам оказывается заложником и жертвой преступной политики финансовой верхушки.

  Показательно в этом отношении, что очередное заседание Бильдербергской группы проходило уже после другой тайной встречи, состоявшейся, как сообщил британский еженедельник The Sunday Times, 5 мая в Манхэттене в доме президента Рокфеллеровского университета, куратора закрытых проектов в области генной инженерии Пола Нерса.
  На ней присутствовали самые богатые люди Америки: сам Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг (мэр Нью-Йорка), медиа-магнат Тед Тёрнер и ещё несколько лиц.

  Из всех тем, обсуждаемых на встрече, главной оказалась всё та же проблема “перенаселённости Земли”. Обсуждение проходило за закрытыми дверями, поскольку, как объяснил один из присутствующих, “никто не хотел вовлекать в дискуссию правительства развивающихся стран и не желал, чтобы участников встречи представили в газетах как некое альтернативное правительство мира”.
  Однако взгляды этих деятелей достаточно хорошо известны. Характерны последние высказывания Теда Тёрнера о том, что причиной глобального потепления является слишком большая численность населения планеты (“слишком много материала” , которую необходимо уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, что позволит обеспечить высокий уровень жизни для оставшихся. Странно, что он не упомянул о “золотом миллиарде”.

  Именно эти деятели, в руках которых находится управление финансовыми потоками, определяют всемирную повестку дня, однако поскольку их античеловечные проекты являются уже доступными для мировой общественности, преступным становится само согласие на добровольное подчинение их действительной или мнимой власти.

  http://www.alterinfo.net/Liste-des-participants-a-la-reunion-2009-du-Groupe-de-Bilderberg_a32724.html

  Источник: Ольга ЧЕТВЕРИКОВА, Фонд стратегической культуры

 • Reinis iekopējis samērā reālistisku vērtējumu. Secinājums: t.s. globālā elite nav visvarena, nedz arī vienprātīga. Tai nav konstruktīvu mērķu. Viņu vara balstās uz cilvēku vājībām un muļķību (daudzi iekrīt elites izliktajos bezmaksas siera slazdos), un iracionālu ticību “šīs zemes varenajam”. Ja cilvēki aizmirst Dievu, Dieva vietu viņu apziņā ieņem šīs pasaules elki. Šo laiku, kad t.s. elite pati ir neziņā, tautas var izmantot, lai atgūtu un apliecinātu savu brīvību.
  Katra cilvēka drosmīga rīcība var svaru kausus nosvērt par labu cilvēcībai.
  Izsaku savu atzinību arī Agra Dzeņa pētījumam par t.s. Cionas gudro protokoliem. Nav šaubu, ka zināmi spēki tiešām tiecas īstenot protokolos atainoto scenāriju. Taču šie spēki nav visvareni. Viņi dominē tikai tad, kad cilvēki paši izvirst un uzķeras šo mahinatoru izliktajiem vilinājumiem. Konkrēts šo spēku noziegums, kas viņiem tiešām izdevās, bija I pasaules kara izraisīšana, no kā likumsakarīgi izrietēja II pasaules karš, aukstais karš, globalizācija. Saprotams arī, kāpēc Krievijas cars ignorēja viņam atnestos protokolus, bet atnesēju izsūtīja. Pats cars bija šīs “gudro kabalas” daļa. Krievijas cars Nikijs, Vācijas ķeizars Vilijs un Britu karalis bija brālēni un šīs deģenerētās aristokrātijas locekļi, kas vērpa intrigas gan pret citiem, gan viens pret otru.

 • Vēl mans ieteikums palasīt Agra blogu: http://blogiem.lv/user/a632f32c9bb2d49d8543123e9cccd59cb4fdbf68/ tur ir daudz interesantu materiālu no nesenas un pat ļoti senas vēstures.

 • Interesants raksts par iespējamo Zemessardzes likvidāciju lasāms šeit: http://www.nra.lv/zinas/28735-vai-grasas-likvidet-zemessardzi.htm
  Spilgts citāts:
  Tajā laikā, kad dzima ZS, tā tika veidota kā teritoriāla aizsardzības vienība, bet, Aira Rikveiļa vārdiem runājot, “teritoriālais aizsardzības princips, kopš esam NATO, vairs nav tik aktuāls”. Viņš uzskata, ka zemessargu svarīgākais uzdevums ir: “Ar zemessargu spēkiem jānodrošina NATO sabiedroto spēku mierīga un bezproblemātiska ienākšana mūsu valstī, jānodrošina, lai tilti, ceļi un lidostas būtu sabiedroto spēkiem pieejamas. Tas saucas uzņemošās valsts atbalsts.” A. Rikveilis piebilst, ka zemessargiem drīkst būt personiskie, taču ne kaujas ieroči: “Tie jāglabā noliktavās.”

 • Drausmas. Rubikam (un citiem, kas to teikuši) būs vēl taisnība. No intervijas ar A.Rubiku:
  “Bet vispār – man šķiet, ka tas, kas notiek tagad ar Latviju, tiek darīts speciāli – lai NATO šeit varētu sākt saimniekošanu.

  – Kā jūs to domājat?
  – Viss ir vienkārši: ja šeit sāksies nekārtības un policija ar tām netiks galā, nāksies ievest NATO karaspēku.”
  http://www.tautasforums.lv/?p=1160


 • Manuprāt ļoti nopietni spriest (karot…) par vai pret to kas rakstā teikts un tamlīdzīgi ir vienkārši nesaprātīgi.
  Cita lieta, ka (vismaz pagaidām kamēr tas nav noliegts) lasīt, interesēties un tml var un vajag par visu ko.
  Nedomāju ka kaut kā vajadzētu uzsvērt “Rubikam taisnība”. Rubiks ir sīks gariņš (relatīvi). Labāk ir nopietni ieklausīties un analizēt to ko runā Krievijas “muļķu partijas” šefs…
  Bet tas kas notiek Latvijā (un ne tuvu tikai Latvijā), uz to mēs (arī mēs visi) esam mērķtiecīgi virzīti, gājuši jau sen. Un te viss ir dabiskā procesā. Likt akcentu uz NATO nav vajadzības, bet sava ideja tur ir.

  Par galvenajām vērtībām kuru vārdā mūs iznīcina ( t.i. MĒS SEVI IZNĪCINĀM, ar mums tiek manipulē MĒS PRAKTISKI VISI esam “parakstījušies”.
  Skumji, bezgala skumji. Sliktākais ka uzvarētāji vienalga izrādīsies zaudētāji.

 • jāstājas zemessardzē, kamēr vēl nav likvidēta: http://www.zs.mil.lv/Dienests%20Zemessardze/Uznemsanas%20prasibas.aspx

 • :) Reini, vai gribi vēl pagūt uzņemties “uzņemošās valsts atbalstu”?

 • :)::) nē, gribu pagaidīt kamēr šie “uzņemās” un tad skaisti sadedzināt tiltus:)

 • Vai paradīzi iespējams veidot cietuma dzeloņdrāšu teritorijā…?
  ~ ~ ~ ~ ~

  Kāpēc tu esi nelaimīgs cilvēk?
  Vai tavu dzīvi kāds veidoja -
  Lika maksāt par apģērbu, ēdienu, dzīvi…
  Kas tevi ielika sistēmā šādā?

  Tas viss tādēļ, ka sen jau kāds valda pār tautām un valdībām, no lieliem līdz maziem..
  Tas viss tādēļ, ka ikviens tautas prezidents, kas labu grib tautai, līdz šim ir spiests pakļauties ļaunai varai, lai viņu nenogalinātu…
  Kā iespējams tikt ārā no šīs varas žņaugiem – kā savus bērnus pasargāt, kad visur žņaudz tavu dvēseli un sprosto būrī…?
  Kā iespējams – kad visapkārt ļauno likumu kalpi..?

  Vai paradīzi iespējams veidot cietuma dzeloņdrāšu teritorijā, kur likumi valda, kas iegrožo cilvēku, par katru kungaprāt „nepareizu” soli?
  Nē…
  Visi ir jāatbrīvo no šī žņauga, jāatbrīvo dvēseles labā daļa un tad paradīze katrā sauks pēc brīvības, tad nevarēs vara pakļaut un verdzībā cilvēkus vest..
  Nevarēs valdīt – ja visas tautas atsacīsies maksāt nodevas ko baņķieri darīs? Paņems visu ? Nē, viņi bez darba tautas nevar, bez kalpiem nevar – bet ja kalpu apziņa zudīs cilvēces prātos un dvēselēs – mēs kļūsim brīvi no tumsas un celsim savu labo, gaišo sabiedrības modeli..

 • Lasot šo pēdējo komentu radās doma par Baltijas ceļa ideju pasaules mērogā – visas pasaules tautas savienojas vienai patiesai idejai. Varbūt ne gluži sadodoties rokās, bet, nu tas vēl jāizdomā kā. Taču līdz tam vēl būtu jānonāk, ka lielākā daļa pasaules tautas saprastu ka viņi kaut kur tiek virzīti, ar viņiem tiek manipulēts, un visi būtu gatavi vienoties lai no visiem šiem masoniem tiktu vaļā. Kā? nezinu, pats no tā neko daudz nesaprotu, un lasot tautas forumā un citur – vienalga kopaina nav īsti skaidra. Tik daudz versijas par šiem ļaunajiem varas spēkiem. Bet gribētos tikt pie patiesības pasaules mērogā, ar interneta starpniecību sniegt patiesību daudziem labajiem pasaules cilvēkiem!

 • …kas jau tiek darīts attīstoties šādām lapām kā tautasforums.lv uc. Bet stingri par maz, daudziem vienkārši nav laika interesēties par šādām lietām, iegrimuši savā ikdienā, darbos, un tādu diemžēl ir lielākā daļa.

 • 1) jāapvieno spēki visiem tiem, kuri ir pamodušies… nu kaut vai tik tālu sapratuši, kā Tu un es
  2) jāizstrādā rīcības plāns, lai atmodinātu pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu (daudz nemaz nevajag – pietiek ar kritisko masu un pārējie pēc visām teorijām rīkosies tā, kā rīkojas kritiskā masa)
  3) šis plāns jāīsteno. Kopā mēs to (mierīgi) varam paveikt! To mērgļu, kas radīja šo sistēmu (‘matrixu’), skaitliski ir ļoti maz, bet mūsu ir daudz. Internets ļoti palīdz. Tas jāizmanto, kamēr nav noslēgta elektrība un/vai internets. Jāpaspēj izstrādāt un radīt tāda informācijas apmaiņas sistēma, ka varam iztikt bez interneta.

  Vai esi gatavs ķerties pie darbiem?

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.